การประเมินทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาพยาบาล ในศตวรรษที่ 21: SOLO Taxonomy

ผู้แต่ง

  • วิดาพร ทับทิมศรี
  • ปราโมทย์ ฮึงวัฒนากุล

คำสำคัญ:

การวัดประเมินผล, กระบวนการคิดขั้นสูง, ศตวรรษที่ 21, เครื่องมือประเมินกระบวนการคิด, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

หัวใจสำคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นไปที่ทักษะของกระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดแก้ไขปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ เพื่อต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจะต้องมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควบคู่กับการวัดประเมินผล จำเป็นต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการที่มีการเจ็บป่วยซ้ำซ้อนหลายโรคมากขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการได้ การประเมินที่จะส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเหล่านี้ ควรให้ความสำคัญว่าผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้หรือได้ใช้ปัญญาที่มีความซับซ้อนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการคิดขั้นสูงเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ดังนั้น SOLO Taxonomy จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินความสามารถเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะกระบวนการคิดให้สูงขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและหมวดหมู่ โดยใช้แบบสอบอัตนัยที่มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด ถามลึกและซับซ้อนในลักษณะที่ต้องการให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่หรือบูรณาการเชื่อมโยงความคิดและตอบสนองด้วยการเขียนตอบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-10-05