ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 11

ผู้แต่ง

  • อติญาณ์ ศรเกษตริน
  • สุทธานันท์ กัลกะ
  • รุ่งนภา จันทรา
  • ดาราวรรณ รองเมือง

คำสำคัญ:

ความคิดเห็น, สมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติ, พยาบาลวิชาชีพ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 11 จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์การทำงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 จากจังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จำนวน 400 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนแต่ละจังหวัดและวิธี

การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของสภาการพยาบาลนานาชาติ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา

จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน หาค่าความเที่ยงด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง 0.87 วิเคราะห์ข้อมลู ด้วยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า ที (t-test) และการ ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11โดยรวมอยู่ในระดับสูง (mean =3.86, S.D. = 0.77) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันและลดความรุนแรง/ผลกระทบ ด้านการเตรียม ความพร้อม ด้านการตอบสนอง/การรับมือ และด้านการฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัยพิบัติอยู่ในระดับสูงทุกด้าน
  2. พยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 11 ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับการศึกษาประสบการณ์การทำงาน และสถานที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการภัยพิบัติโดยใช้สมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติเป็นกรอบในการจัดหลักสูตร เพื่อให้พยาบาลสามารถปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-10-05