การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดในห้องคลอด โรงพยาบาลอุดรธานี

Main Article Content

ปทุมมา กังวานตระกูล
อ้อยอิ่น อินยาศรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การตกเลือดหลังคลอดเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักทางสูติกรรมที่ทำให้เกิดความพิการและ การเสียชีวิตของมารดาทั่วโลกการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ การพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ในห้องคลอด โรงพยาบาลอุดรธานี โดยใช้รูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของ IOWA Model ซึ่งนำมาประยุกต์เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 มี 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การกำหนดประเด็นปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุที่พบในหน่วยงาน 2) การจัดตั้งทีมในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด 3) การร่วมประชุมปรึกษาหรือทบทวนหลักฐาน เชิงประจักษ์จากหลักฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ และ 4) การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล ของหน่วยงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ในห้องคลอดโรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วย (1) ระยะรอคลอด (2) ระยะคลอด (3) ระยะคลอดรก (4) ระยะหลังคลอด 2 ชั่วโมง และการประเมินและเตรียมความพร้อมผู้คลอดก่อนย้ายไปตึกหลังคลอด ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนในการนำแนวปฏิบัติทางการพยาบาลไปปฏิบัติจริงกับมารดาท่คี ลอดทางช่องคลอด จำนวน 30 คน และพยาบาลวิชาชีพผู้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือด ในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด จำนวน 22 คน ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนในการประเมินผลลัพธ์ พบว่า1) เมื่อนำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือ ดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดไปปฏิบัติจริงกับมารดาที่คลอดทางช่องคลอด จำนวน 30 คน ไม่พบการตกเลือดภายในระยะ 2 ชั่วโมงแรก หลังคลอด 2) พยาบาลวิชาชีพ สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือด ในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดได้ทุกระยะ 3) ความคิดเห็นของพยาบาลต่อแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สามารถนำไปใช้ได้จริง ( mean =4.73, SD=0.456) เป็นประโยชน์ในทางการพยาบาล (mean=4.59, SD=0.503) และมีความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือด ในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ( mean=4.50, SD=0.512) ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด สามารถนำไปใช้กับมารดาหลังคลอดเพื่อป้องกันการตกเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรบูรณาการแนวปฏิบัติการพยาบาลนี้เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย