วารสารได้มีการเปลี่ยนชื่อจากวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เป็น วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล

Published: 2019-09-06

Nurse’s Roles in Neonatal Palliative Care

ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี, ภาวดี เหมทานนท์, สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์

Learning Development through Reflection

รัตติกร เหมือนนาดอน, ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล, สันติ ยุทธยง

Care for Children with Congenital Heart Disease to Prevent Respiratory Tract Infections

ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร, นัยนา อินธิโชติ, วาสนา ครุฑเมือง, นพรัตน์ สวนปาน

The Objective Structured Clinical Examination (OSCE) To Evaluate Clinical Skills of Nursing Students

สำลี สาลีกุล, กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

Factors Influencing Fruit and Vegetable Consumption among Grade 6 Primary School Students in Bangkok Metropolitan

ปรียานุช นารถสิทธิ์, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, นิสากร กรุงไกรเพชร

The Effectiveness of an Enhancing Motivation Program in Weight Reduction via Electronic Communication in Obese Nursing Students

อดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์, สุทธีพร มูลศาสตร์, กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

The Current Situation of Teaching for Health Promoting Smoking Prevention and Smoking Cessation of Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

โสภา รักษาธรรม, อุไร นิโรธนันท์, ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์

Factors Affected the Decision Making for Cervical Cancer Screening among Women at Suphanburi Province

ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์, จารีศรี กุลศิริปัญโญ, พัชรี ตันศิริ, กิตติศักดิ์ หลวงพันเทา

The Innovation of JVP

ยุพเรศ โจมแพง, จุรีรัตน์ กอเจริญยศ, จรินทร โคตพรม

Factors Related to Operation of Elderly Club with Standard Quality in Nakhon Pathom Province

วิกรม รุจยากรกุล; ปิยธิดา ตรีเดช; สุคนธา ศิริ, ชาญวิทย์ ตรีเดช

The Effect of a Humanitude Care Program on the Anxiety of Older Persons Who were Admitted in a Coronary Care Unit

อัจฉราภรณ์ อยู่ยังเกตุ, จิราพร เกศพิชญวัฒนา

A Development of Interprofessional Education Learning Model for Health Promotion among the Elderly in the Community

อติญาณ์ ศรเกษตริน, อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, วารุณี เกตุอินทร์, ดาราวรรณ รองเมือง

The Effect of a Coping Enhancing Program among Diabetic Elderlies

ดวงฤทัย ไพรบึง, พัชราพร เกิดมงคล, ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ, ทัศนีย์ รวิวรกุล

Predictive Factors of Resilience among Elderly Living in Home for the Aged

กัลยรัตน์ ศรกล้า, วารี กังใจ, สหัทยา รัตนจรณะ

A Study of Workload, Sufficiency of Manpower and Human Resource Management in District Health Promotion Hospital

กฤษดา แสวงดี, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ดาราวรรณ รองเมือง, รุ่งนภา จันทรา, สุทธานันท์ กัลกะ, เบญจพร รัชตาภิรมย์, วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์

The Model development of Districts’ Health Systems on the Thailand-Laos Border

ปัญญา ยงยิ่ง, วิชัย เทียนถาวร, วสุธร ตันวัฒนกุล, กาสัก เต๊ะขันหมาก, พัชนา ใจดี, วนัสรา เชาวน์นิยม

The Effect of Health Literacy Development Program and 3E Health Behaviors based on Local Wisdom among Nursing Students in Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development, Ministry of Public Health

พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, รุ้งระวี นาวีเจริญ