ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • วิกรม รุจยากรกุล
  • ปิยธิดา ตรีเดช
  • สุคนธา ศิริ
  • ชาญวิทย์ ตรีเดช

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, การบริหารจัดการ, ชมรมผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง (Cross – Sectional Study) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ชมรมผู้สูงอายุ โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้ให้ข้อมูล จำนวน 102 ชมรม โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายในการสุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ อัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรเดี่ยว เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทีละคู่ ด้วยสถิติวิเคราะห์ Chi-Square Test

                ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีใช้ได้รองลงมาคือระดับดีมาก (ร้อยละ 40.20 และ 38.20 ตามลำดับ) สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <.05) คือ แหล่งเงินทุนจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่น ๆ วิธีการแบ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และด้านกระบวนการบริหารจัดการของชมรม จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีการให้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะกระบวนการบริหารจัดการของชมรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

References

1. Damrikarnlert L. Integrated Elderly Care in Communities. 1st ed. Nakhon Pathom: Office of
Community Health Research and Development, Institute of ASEAN Health Development; 2012. (in Thai).

2 Yodpet S. Issues related to the elderly; Family and community role, family institution aspect of social welfare. Bangkok: Jprin; 1997. (in Thai).

3 Pansit P. A Model and Operation of Senior Citizen Clubs In Amphoe Pakphayoob Changwat Phattalung [Master’s thesis].[Songkla: Prince of Songkla University; 2011. (in Thai).

4 Siripanich B. Elderly Club; the study of proper processing. 1st ed. Bangkok: Spiritual printing; 1996. (in Thai).

5 Siviroj P. Development of Organization Management Model of Elderly Club for Self-Health Care
[Doctoral’s thesis]. Nakhon Pathom: Mahidol University; 2000.

6 Cohen JM, Uphoff NT. Participation’s Place in Rural Development: Seeking Charity through Specificity. New York: World Development; 1980.

7 Udplong A. Factors driving the elderly club’s activities : A case study of Ban Mae La Mao elderly club, Pha Wor Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province. [Master’s thesis]. Nakhon Pathom: Mahidol University; 2013. (In Thai)

8 Jinarat J. The continuity of elderly club for health promotion: A case study of the Banpaknam elderly club, Kudlad, Maung District, Ubonrajathanee Province. [Master’s thesis]. [Nakhon Pathom]: Mahidol University; 2003. (In Thai)

9 Meechai T. Community participation of Banpakham elderly club, Pai District, Mae Hong Son
Province. [Master’s thesis]. [Chiang Mai]: Chiang Mai University; 2001. (In Thai)

10 Pornpilaisawat R. Participation of Elderly club members in health promoting: A case study of
Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province. [Master’s thesis]. [Bangkok]: Kasetsart
University; 2005. (in Thai)

11 Imsombhat P. Factors related to the Elderly’s participation in the activities of elderly club of Ang
Thong Province. [Master’s thesis]. [Nonthaburi]: Sukhothai Thammathirat Open University; 2003.
(in Thai)

12 Bhanij N. Factor supporting the operation of village health volunteer clubs at the district level in
Chumphon Province. [Master’s thesis]. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University; 2002.
(in Thai)

13 Kuneepong A., Wisut, P. Factors Predicting the Effectiveness on Administration of Village Elderly
Groups, Chainat province. Proceedings of the 4th SAU National Interdisciplinary Conference 2017;
2017 June 23-24; Bangkok, Thailand. Office of Research: Southeast Asia University; 2017. (in Thai)

14 Petchsawat N. Community participation in management of elderly health services: A case study
of primary care unit in Thayang District, Petchburi Province. [Master’s thesis]. Nakhon Pathom:
Mahidol University; 2009. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-03-29