บทบาทพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในทารกแรกเกิด

Main Article Content

ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
ภาวดี เหมทานนท์
สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์

บทคัดย่อ

     การดูแลแบบประคับประคองในทารกแรกเกิดเป็นงานหนึ่งที่สำคัญของพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ทารกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลทารกแรกเกิดแบบประคับประคองในประเทศไทยยังไม่กว้างขวางนัก  บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเสนอความรู้เกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในทารกแรกเกิดและครอบครัวขณะรับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด  ประกอบด้วย  การสื่อสารและการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจถึงทางเลือกที่เหมาะสมแก่ครอบครัว   การตั้งเป้าหมายการรักษาและการวางแผนการรักษาล่วงหน้า   การพยาบาลทารกแรกเกิดระยะสุดท้ายและครอบครัว  การประคับประคองครอบครัวด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณตามวัฒนธรรม  การดูแลความเศร้าโศกของครอบครัวที่สูญเสียทารก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1. WHO. (2015). WHO Definition of Palliative Care for Children [cited 2019 July 12]. Available from
https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

2. Piyasen W, Ningsanon W editors. Pediatric Palliative Care. Bangkok: Pentagon advertising; 2558. (in Thai).

3. Annual Report 2017 Department of Medical Services, Ministry of Public Health [cited 2019 July
10]. Available from https://www.dms.moph.go.th/dmsweb/publish/publish31052018020553.pdf.
4. Ahern K. What Neonatal Intensive Care Nurses Need to Know about Neonatal Palliative Care. Advances in Neonatal Care 2013;13(2):108-14.

5. Forouzi MA, Banazadeh M, Ahmadi JS, Razban F. Barrier of Palliative Care in Neonatal Intensive
Care Unit: Attitude of Neonatal Nurses in Southeast Iran. American Jouranal of Hospice & Palliative
Medicine. 2016;34(3)1-7.

6. Kain V, Gardner G, Yates P. Neonatal Palliative Care Attitude Scale: Development of an Instrument
to Measure the Barriers to and Facilitators of Palliative Care in Neonatal Nursing. PEDIATRICS;123(2):e207-13.

7. British Association of Perinatal Medicine (BAPM). Palliative Care (Supportive and End of Life Care):
A framework for clinical practice in perinatal medicine. Working group report; August 2010.
(cited 2019 April 7). Available from https://www.bapm.org/publications/documents/guidelines/
Palliative_Care Report_ final_%20Aug10.pdf.

8. Inthap N. Withholding or Withdrawing Life Sustaining Treatment In: Punanhitanon S, Ngerncham S,
Limrungsikul A, editors. Highlight in Neonatal Problems. Bangkok: Active Print; 2561. p.316-333. (in Thai).

9. Veerakul G, Boonyaprakob V. Ethic Issues in PCC. In: Piyasen W, Ningsanon W editors. Pediatric
Palliative Care. Bangkok: Pentagon advertising; 2558. p. 39-47. (in Thai).

10. Veerakul G, Sosothikul D (Editor). Basic Symptom Control in Pediatric Palliative Care. Nakhon
Pathom: salapimpakarn; 2016. (in Thai).

11. Phengjard J. Nurse’s Role in Palliative Care. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
2014;30(1):100-9.

12. Wongsiridej P, Tantiprapa W, Chirapradittha C. Perinatal & Neonatal Palliative Care In: Piyasen W,
Ningsanon W editors. Pediatric Palliative Care. Bangkok: Pentagon advertising; 2558. p.157-167. (in Thai).

13. Warrick C, Perera L, Murdoch E, Nicholl, RM. Guidance for withdrawal and withholding of intensive
care as part of neonatal end-of-life care. British Medical Bulletin 2011;98:99-113.

14. Janvier A, Barrington K, Farlow B. Communication with parents concerning withholding or
withdrawing of life-sustaining interventions in neonatology. Seminars in Perinatology 2014;38:38-46.

15. Janvier A, Farlow B, Wilfond BS. The experience of families with children with trisomy 13 and 18 in social networks. Pediatrics. 2012.

16. Larcher V. Ethical Considerations in Neonatal End-of-Life Care. Seminars in Fetal & Neonatal
Medicine 2013;18:105-110.

17. Quinn M. Evidence for Implement Strategies to Provide Palliative Care in the Neonatal Intensive
Care Unit. Advances in Neonatal Care 2016;16(6):430-438.

18. Ka FaiNg S, Keenan N, Swart S, Berry M J. Palliative Care in a Tertiary Neonatal Intensive Care Unit:
A 10-Year Review. BMJ Supportive & Palliative Care. 2018; 1-5.

19. Downing J, Jassal, SS, Mathews, L, Brits H, Friedrichsdorf SJ. Pediatric pain management in palliative
care. Pain Management 2015;5(1):23-35.

20. Department of Medical Services. Guidelines for Palliative Care. Bangkok: Ministry of Public Health;2557.
(in Thai).

21. Nursing Division Phramongkutklao Hospital. Work Instruction. 14 September 2561[cited 2019
August 7]. Available from https://www.nurse.pmk.ac.th/index.php/2012-06-27- 03-08-35. (in Thai).

22. Tarugsa J. End of Life Care in Pediatrics. In: Piyasen W, Ningsanon W editors. Pediatric Palliative
Care. Bangkok: Pentagon advertising; 2558. p.197-204. (in Thai).

23. Pattanaruenglai, A (Editor). List disease of Palliative care and Functional unit. Bangkok; Art-qualified:2559.

24. Gold, KJ. Navigating care after a baby dies: a systematic review of parent experiences with health
providers. J Perinatol 2007;27(4):230-7.