สภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้แต่ง

  • โสภา รักษาธรรม
  • อุไร นิโรธนันท์
  • ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์

คำสำคัญ:

สภาพการจัดการเรียนการสอน, นักศึกษาพยาบาล, การป้องกันการสูบบุหรี่, การเลิกสูบบุหรี่

บทคัดย่อ

       การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา​สมรรถนะในด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบหรี่และสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ในผู้รับบริการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่  และการเลิกสูบบุหรี่ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย อาจารย์ประจำ จำนวน 30 คน และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 105 คน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในปีการศึกษา 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับอาจารย์ใช้แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหรี่ นักศึกษาใช้แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันสูบบุหรี่และส่งเสริมการเลิกสูบหรี่ และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างบางส่วน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา

       ผลการศึกษา 1) ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า ไม่มีรายวิชาใดที่มีเนื้อหาการสอนสำหรับการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ แต่มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกทั้งในรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเนื้อหาการสอนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคยาสูบ โทษและพิษภัยบุหรี่ และการพยาบาลเพื่อช่วยให้ลด ละ เลิกการบริโภคบุหรี่   2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ในระดับปานกลาง มีทัศนคติต่อการป้องกันการสูบบุหรี่และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เคยให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ ร้อยละ 85.7 และเคยให้คำแนะนำการเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 86.7   

ผลการวิจัยนี้ เสนอแนะว่าควรพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกัน และการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันการสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

References

1. Termsirikulchai L, Kengganpanich M, Suwun P, Nakju S. Tobacco Control. Bangkok: Charoen Dee Munkong Printing; 2007. (in Thai)

2. Sayorwan W, Sakulkim S, Pupjain S. Knowledge of cigarettes and instruction for cigarette prevention
in Thailand. Advanced Science Journal 2010;10(2):249-54. (in Thai)

3. Statistical Forecasting Bureau National Statistical Office. The smoking and Drinking behavior survey
2011. Bangkok, Thailand, Text and Journal Publication Ltd.; 2012. (in Thai)

4. Pitajanangsarit S, Sommit K, Iamanan P. Summary of situation on Tobacco control in Thailand 2011.
Bangkok: Charoen Dee Munkong Printing; 2011. (in Thai)

5. Yaowares P. Process of cessation clinics in governmental hospitals. Journal of Tobacco Control (Thailand) 2007;1(2):29-41. (in Thai)

6. Poreddi V, Gandhi S, Chandra R, Wilson A, Math S. Smoking cessation support: Indian nursing students’
perceived barriers. British journal of nursing. 2015;24(22):1120-8.

7. Senadisai S, Kalampakorn S. Cigarette and Healtk: A role of nurse on tobacco control. Bangkok: Benchaphon Printing; 2012. (in Thai)

8. Wiangperm S, Oungsakul L, Khamphiranon U. Effect of Tobacco Control Instruction Program on Knowledge Attitude and Tobacco Cessation Skill Among Nursing Students at Boromarajonani college of Nursing, Nakhonratchasima. Praboromarajchanok Institute, Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health, Ministry of Public Health Thailand. 2010. (in Thai)

9. Srisuk K. Research methodology. Chiangmai: Krongchang Printing; 2009. (in Thai)

10. Boromarajonani college of Nursing, Bangkok. Bachelor of Nursing Science (B.N.S.). Praboromarajchanok
Institute, Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health, Ministry of Public Health Thailand 2012. (in Thai)

11. Bureau of Tobacco Control, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. The Non-smokers’ Health Protection Act B.E. 2535. Bangkok: Printing of Agricultural Cooperatives of Thailand; 2012. (in Thai)

12. Kalampakorn S, Kerdmuagn S, Sirichotiratana N. Global Health Professionals Survey-GHPS in
Public Health Profession. Tobacco Control Research and Knowledge management Center. 2008.
(in Thai)

13. Butler KM, Rayens MK, Zhang M, Maggio LG, Riker C, Hahn EJ. Tobacco dependence treatment
education for baccalaureate nursing students. Journal of Nursing Education 2009;48(5):249-54.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-05