นวัตกรรม“JVP meter ไม่ error แน่”

Main Article Content

ยุพเรศ โจมแพง
จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
จรินทร โคตพรม

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความดันในหลอดเลือดดำที่คอ (jugular venous pressure) ผ่านการวัดเส้นเลือดดำที่คอ คือ นวัตกรรม “JVP meter ไม่ error แน่”  และศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้นวัตกรรม “JVP meter ไม่ error แน่” ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเป็น 2 ขั้นตอน ตอนที่ 1 การพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรม“JVP Meter ไม่ Error แน่” โดยใช้กระบวนการ PDCA ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นดำเนินการ (Do) 3) ขั้นติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน (Check) 4) ขั้นจัดทำประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป (Act) ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล “JVP Meter ไม่ Error แน่”กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงได้แก่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานที่คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลศูนย์สกลนครจำนวน 2 คน ที่มีประสบการณ์ทำงานในคลินิกโรคหัวใจมากกว่า 10 ปี ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวจำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (inter-rater reliability: IRR) วิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษา พบว่า 1) นวัตกรรม “JVP meter ไม่ error แน่” มีค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินอยู่ในระดับดีมาก (K เท่ากับ 0.96) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ความพึงพอใจโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้นวัตกรรม “JVP Meter ไม่ Error แน่” อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.29, SD = 0.38) โดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรมมีความแข็งแรงทนทาน มีความเหมาะสมในด้านราคาและต้นทุนการผลิต สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Amaritakomo A. The role of Nurse in heart failure clinic. In Kanjanavanit R & Phrommintiku A,
editor. Comprehensive Heart Failure Management Program. Chiangmai: Chiangmai University; 2014. P 77-92. (in Thai).

2. Phrommintiku A. Symptoms and signs of Heart failure. In Kanjanavanit R & Phrommintiku A, editor. Comprehensive Heart Failure Management Program. Chiangmai: Chiangmai University; 2014. P 5-20. (in Thai).

3. Promnoi P. Central Venous Pressure Monitoring: Clinical Practice Guide for Nurses. Songklanagarind Journal of Nursing 2012;32(1):45-52. (in Thai).

4. Micheal J, Parihn N, Fergusson D. The jugular venous pressure revisited. Level and Clinic Journal of Medicine 2013;80(10):638–44.

5. Bhattarai M. Prospects of jugular venous pulse assessment. Journal of Nepal Medical Association
2010;49(179):247-74.
6. Naveen G, Nitish G. Jugular Venous Pulse: An Appraisal Clinical medicine. Journal Indian Academy of clinical medicine. 2000;1(3):260-9.

7. Jevon P. cardiovascular examination Measuring jugular venous pressure. Clinical practical
procedures 2007;10(1):28-29.
8. Socransky SJ, Wiss R, Robins R, Anwati A, Roy M, Yeung C. Defining normal jugular venous pressure with ultrasonography. Canadian journal of emergency medicine 2010;12(4):320-24.

9. University of Washington Department of medicine. Techniques: Jugular venous pressure
Measurement [Internet]. 2013 [cited 2015 Sep 15]. Available from https://depts.washington.
edu/physdx/neck/tech1.html.

10. Schmitz A, Moehling T, Harris K, Horn D. Bedside device to measure the jugular venous pressure [Internet]. 2012 [cited 2015 Sep 15]. Available from http://bmedesign.engr.wisc.edu/projects/file/?fid=2452.

11. Phasunon P. Evaulation on Inter-Rater Reliability Using Kappa Statistics. The Journal of Faculty of Applied Arts 2015;8(1):2-20. (in Thai).

12. Thomjorhor N. Ruler Measurement [Internet]. 2016 [cite 2016 Aug 9]. Available from: http://
tonanasia.com/wordpress/techniques/technical -measurement/. (in Thai).