ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์
จารีศรี กุลศิริปัญโญ
พัชรี ตันศิริ
กิตติศักดิ์ หลวงพันเทา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้สมรรถนะของตนเอง ปัจจัยด้านอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยด้านอิทธิพลของสถานการณ์ กับการตัดสินใจเข้ารับเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยด้านอิทธิพลของสถานการณ์ระหว่างสตรีที่เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกกับสตรีที่ไม่เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรี จำนวน 404 คน ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือสตรีที่เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกจำนวน 158 คน และสตรีที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 246 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบตามจำนวนสตรีกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานบริการสาธารณสุขอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้านปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้สมรรถนะของตนเอง วิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้วยสูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson : KR 20) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91 และแบบสอบถามปัจจัยอิทธิพลต่อการตัดสินใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและปัจจัยด้านอิทธิพลของสถานการณ์ ประสิทธิภาพโดยใช้สัมประสิทธิ แอลฟาของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi Square  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ t-test


ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สถานภาพสมรส การรับรู้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนรายได้ การไปตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา การมีเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก,การรับรู้อุปสรรค มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยการรับรู้ ปัจจัยอิทธิพลระหว่างบุคคล และปัจจัยอิทธิพลของสถานการณ์ต่อการตัดสินใจเข้ารับเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ข้อเสนอแนะ ควรมีการออกตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และการเยี่ยมบ้าน เพื่อให้กลุ่มที่มีอุปสรรคไม่สามารถมาตรวจคัดกรองในสถานบริการได้รับการตรวจคัดกรองครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. WHO.Cervical cancer. [Internet]. 2016. [cited 2018 July 30]. Available from https://www.who.int/
cancer/prevention/diagnosis-screening/cervical-cancer/en/.

2. Thailand Human Papillomavirus and Related Cancers, Fact Sheet 2018. [Internet].2018 [cited 2018
January 30]. Available from https://hpvcentre. net/statistics/reports/THA_FS.pdf.

3. Srisonboon J. Current Guidelines for Cervical Cancer Screening : Recommendations of ACS, ASCCP
& ASCP. [Internet]. 2018 [cited 2018 July 30]. Available from http://www.tgcsthai.com/file/7642065467.
pdf.

4. Butchaihong P. Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer 2011.
[Internet]. 2011 [cited 2018 June30]. Available from http://www. med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/
index

5. Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. CA Cancer J Clin 2012;62(3):147-72.

6. Health Promotion and Fund Department. Cervical cancer targets in Thai women [Internet]. 2016
[cited 2018 July 9]. Available from: http://www.thaihealth.or.th/ Content/29409.html. (in Thai)

7. Bureau of Policy and Strategy Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Summary of key statistics [Internet]. 2016 [cited 2017 Ausgust 30]. Available from: https://www. mociety.go.th/ ewtadmin/ewt/ mso_web/article_attach /18956/20527.pdf6. (in Thai).

8. Statistic of Supanburi Provincial Health Office [Internet]. 2017 [cited 2018 June 26]; Available from
: http://www.spo.go.th/sso/uthong/. (in Thai).

9. Chidyaonga MF, Chirwa ML, Muula AS. Underutilization of cervical cancer prevention services in
low and middle income countries: a review of contributing factors.The Pan African Medical Journal
2015;30(21):231-41.

10. Vian HR, Mohhammad AC, Zahara BM. Barriers to cervical cancer screening among Iraqi Kurdish
women : A qualitative study. Acta Medica Mediterranea 2016;32:42-49

11. Knantikulanon P. The factor that influencing the decision-making in cervical cancer screening in
Nongchik district, Pattani province. [Master's Thesis]. Songkhla: Songkhla Rajabhat University;2013. (in Thai).

12. Pender NJ. Revised Health Promotion Model [Internet]. 2012 [cited 2012 December 24]. Available
from http://www.nursing.umich.edu/faculty-staff/nola-j-pender.

13. Statistic of Supanburi Province Health Office [Internet]. 2017 [cited 2018 June 26]: Available from:
http://www.spo.go.th/sso/uthong/. (in Thai).

14. Danial WW, Biostatistics :Basic concepts and methodology for the health science.9th ed .New York:
John Wiley & Sons; 2010.

15. Kitpridaburisut B. Research methods in social science. 10th ed .Bangkok: Jamjuri production;2008. (in Thai)

16. Park S, Yoo L, Chang S. Relationship between the intention to repeat a papanicolaou smear test
and affective response to aprevious test among Korean women. Cancer Nursing 2002;25:385-90. (in Thai).

17. Ackerson K, Preston SD. A decision theory perspective on why women do or do not decide to have cancer screening: Systematic review. Journal of Advanced Nursing. 2009;65(6):1130-40.

18. Pornpikanon S. Factors affecting to cervical cancer examination of women aged 35-59 years in the
area Sriracha District, Chonburi Province. [Master's Thesis]. Chonburi: Burapa University; 2008. (in Thai).

19. Auafaupan T. Factors Effected to Cervical Cancer Screening among Women risk group in Potala
District Pijit Province [Master's Thesis]. Phitsanulok: Naresuan University; 2009. (in Thai).

20. Rungrueang P.Factors related to cervical cancer screening behavior among at risk group of women
never been screened within the past 3 years [Master's Thesis]. Bangkok: Mahidol University; 2015. (in Thai).

21. Summutte U, Pinitsoontorn S. The intention to cervical cancer screening utilization among 30-60
year old women at Banprow Health Promotion Hospital, Mueang District, Nong Bua Lam Phu
Province. Khon Kaen Agriculture Journal2015; 3(4): 529-546. (in Thai).

22. Wanakum J. Participation in the cervical cancer screening tests of the Muslim women at Takuathung
district in Phang-nga province [Master's Thesis]. Puket: Puket Rajabhat University; 2008. (in Thai).

23. National Statistical Office. Average per capita income/month and personal consumtion per capita
income/month/Quintile by expenditure/ Quintile by income period 1988-2015. [Internet]. 2016
[cited 2016 June 26]. Available from: http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final. (in Thai).

24. Green LW, Kreuter MW. Health Program Planning: An Education and Ecological Approach.4th ed.
New York: McGraw-Hill; 2005.

25. Tanprasert J. Factors Effected to Cervical Cancer Screening among Women 35-60 years in Mueang
district, Samut Sakhon province [Master's Thesis]. Bangkok: Kasetsart University; 2006. (in Thai)

26. Rogers RW. Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: A revised
theory of protection motivation. In: Cacioppo JT, Petty RE, editors. Social psychology: A source
book. New York: Guildford Press; 1983.p.153-176.

27. Pittayapinune T, Changsan R, Wilaiprasong S. Factors affected the decision for cervical cancer
screening among women in Singhanakhon district Songkhla province.Thaksin University Journal
2015;2(19):89-97. (in Thai)

28. Keelapang K. Factors Affecting Preventive Behavior Concerning Cervical Cancer among Female Factory Workers in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun province [Master's Thesis]. Changmai: Changmai University; 1995. (in Thai)

29. Twinn SF, Shia ATY, Holroyd E. Women’ s knowledge about cervical cancer and cervical screening
practice. Cancer Nursing 2002;25:377-84.

30. Reid J. Women’s knowledge of pap smear, risk factor for cervical cancer, and cervical cancer.
Journal of Obstetrics, Gynecologic, and Neonatal Nursing 2001;30:299-305.

31. Furniss K. Tomatoes, Pap smear, and tea adopting behaviors that may prevent repro-ductive cancer and improve health. Journal of Obstetrics, Gynecologic, and Neonatal Nursing 2000;29:6413- 652.

32. Panomai N, Kohrienchai L. The Promotion for cervical cancer screening among urban women in
Khon Kaen province. Journal of Nurses’ As¬sociation of Thailand North-eastern Division 2010;28(1):
14-21. (in Thai)

33. Ali KJ, Seyyd MK, Mina B, Seyyd HK. The Survey of Factors Affecting Pap Smears Based on Health
Belief Model in Health Centers in Fasa, Fars province, Iran. Women's Health Bulletin 2015;2(4):55- 65.

34. Pornsinsiriruck S. Factors related to cervical cancer screening behavior among thai-muslim women
Krabi province [Master's Thesis]. Bangkok: Mahidol University; 2007. (in Thai)

35. Nanta Y. Factors related to cervical cancer screening behavior among housewives group. Lanna
Public Health Journal 2010;6(1):65-74. (in Thai)

36. Ngandum S. Factors related to and predicting cercical cancer screening behavior among women
30-60 years in Banrai sub-district, Muang district, Ratchaburi province. Journal of Public Health
2015;43(2):175-187. (in Thai)

37. Srichan Y. Factors related to the screening of cervical cancer screening services for women in Pa
Sak Sub-district, Phu Sang Subdistrict, Phayao Province. [Master's Thesis]. Chiang Mai: Chiang Mai
University; 2005. (in Thai).

38. Youngwattana J. Factors affecting the behaviors of cervical carcinoma among women in Mueang-
District ,SamutSangkhram province [Master's Theses]. Bangkok: Kasetsart University; 2008. (In Thai)

39. Waehayee U.Health belief in cervical cancer prevention among Muslim females in Bangpu
Subdistrict, Yaring District Pattani province [Master's Thesis]. Changmai: Changmai University; 2008.
(in Thai).

40. Glanz K, Rimer B, Viswanath A. (2008). Health behavior and health education theory research and
practice. (4thed). U.S.A.; HB Printing.

41. Wongharimat S. Factors related to Non-screening of cervical cancer in communities that Selection:
Nonthaburi province. Journal thailandmedicalhub 2556;9(1):12-20. (in Thai).

42. Krajachan S. Factors associated with self-management behaviors among patients with chronic
kidney disease stage 1-3 in Trat province. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2018;34(1):14-22. (in Thai)