ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Main Article Content

พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ
รุ้งระวี นาวีเจริญ

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักศึกษาพยาบาล   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 72 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเข้าเป็นกลุ่มทดลอง 36 คน  และกลุ่มควบคุม จำนวน 36 คน ตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่โปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักศึกษาพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และมีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า ครอนบาค เท่ากับ .92 และ .89 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มทดลอง มีระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพและคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรวม ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม สูงกว่าช่วงก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ตามลำดับ และ 2) ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพและคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลำดับ  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Lertsakornsiri M , Khampunyo C. Factors Associated with Health-Promoting Behaviors of Nursing Students at Saint Louis College during Practice in the Health Care Service. Naresuan University Journal:Science and Technology 2017;(25)3:67-76.

2. Phaophong S, Khampiranont U, Janstaporn S. Healthy Behaviors of Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 2011;17(1):81-92. (in Thai)

3. Khampisut J. Health Literacy and Health Promotion Behaviors of Students in Naresuan University. Journal of Educational Measurement, Mahasarakham University 2018;24:67-78.

4. Sørensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy and public health : a systematic review and integration of definitions and models. BMC public health 2012;12:80-92.

5. World Health Organization, World Health Organization. Health literacy: The solid facts. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe; 2013.

6. Ginggeaw S, Prasertsri N. The relationship between health literacy and health behaviors among older adults who have multi-morbidity. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2015;25(3):43-54. (in Thai)

7. Williamson SS, Foss JC. Differences in health literacy knowledge and experiences among senior nursing students. J Ga Public Health Assoc 2015;5:184-90.

8. Potter J. Health Literacy of Nursing Students and Their Awareness of Patient Literacy Needs. [Dissertation]. Hartford: Walden University; 2017.

9. Unphomme S, Unphomme M. Health literacy knowledge and experiences of the fourth year Nursing students Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima; 2551. (in Thai)

10. Turner K, Rakkwamsuk S ,Duangchai O. Health literacy of nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Chonburi. Journal of Health Science Research 2018;12(1):1-9. (in Thai)

11 Konkanok L, Chanpen N. Health Literacy of Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing Bangkok. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2019;35(1):277-289. (in Thai)

12. Intarakamhang U. Health Literacy: Measurement and Development. Bangkok : Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University; 2017.(in Thai)

13. Kaemkate W. Research Methodology in Behavioral Sciences.2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2008. (In Thai)

14. Kanchanawasee T, Kanchanawasee S. Research methodology. 2nded.Bangkok: Pimtanjai; 2018. (n Thai)

15. Sørensen K, Broucke SV, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC public health 2012;12:80–92.

16. World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. Self Care for Health: A Handbook for Community Health Workers & Volunteers. New Delhi: Mahatma Gandhi Marg, Indraprastha Estate; 2013.
17. Srisaad B. Basic research. 9thed. Bangkok : Suweeriyasan; 2013.(In Thai)

18. Bonwell CC, Eison JA. Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. Washington, D.C.: The George Washington University, School of Education and Human Development; 1991.

19. Nutbeam D.The evolving concept of Health Literacy. Soc Sci Med 2008;67(12):2072-78.

20. Stormacq C, Stormacq J, Broucke SV. The effectiveness of health literacy interventions on health-related outcomes among socioeconomically disadvantaged adults living in the community: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews & Implementation
Reports 2016;14(2):49-63.

21. Coleman C.Teaching health care professionals about health literacy: A Review of the literature. Nursing Outlook 2011;59(2):70-78.

22. Khammani T. Science of Teaching Pedagogy: Knowledge for effective learning process. 22th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2018. (In Thai)

23. Ferguson LA. Implementing a Video Education Program to Improve Health Literacy. The Journal for Nurse Practitioner 2012;8(8):17–22.

24. Tachavijitjaru C.Health Literacy: A key Indicator towards Good Health Behavior and Health Outcomes.Journal of The Royal Thai Army Nurses 2018;19 (Supplement):1-11. (in Thai)

25. Thammikbowarn S. Health literacy for health promotion: Concept analysis. Journal of Faculty of Nursing, KKU 2008;3(2):53-58.(In Thai)

26. Seangpraw K. Health education and health behavior. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2018. (In Thai)

27. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. 4th ed. Health behavior and health education : theory, research, and practice. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint; 2008.