Published: 2017-06-22

สมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน ของพยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ

วิลาวรรณ แก้วทอง, ทัศนีย์ รวิวรกุล, สุรินธร กลัมพากร, พัชราพร เกิดมงคล

74-83

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้ยาฝังคุมกำเนิด ในหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำ

วีนัส วัฒนธำรงค์, ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, สมบัติ อ่อนศิริ, ชาติชาย อมิตรพ่าย, อัจฉริยะ เอนก, ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร, กัลป์พฤกษ์ พลศร

102-111

ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดา ที่บุตรได้รับการวินิจฉัยภาวะดาวน์ก่อนคลอด

ศนิ พงษ์สุระนันทน์, ณัฐสุดา เต้พันธ์, กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์

163-173

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ

อัจฉรา สาระพันธ์, ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, สมบัติ อ่อนศิริ, บุญเลิศ อุทยานิก, สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, ณัฐพงศ์ สุโกมล

215-222

ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ธีรพล ผังดี, ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, อลิสา นิติธรรม, สายสมร เฉลยกิตติ

291-298