ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (2566): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-12

นิพนธ์ต้นฉบับ