ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

ในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์บนระบบออนไลน์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบก่อนเริ่มดำเนินการดังนี้

1. ไฟล์ต้นฉบับ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2000 ขึ้นไป (เฉพาะส่วนเนื้อหา)

2. ไฟล์ตารางผลการวิเคราะห์ หรืออื่นๆ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2000 ขึ้นไป (เฉพาะส่วนตาราง)

3. ไฟล์รูปภาพ หรือกราฟ ที่นำมาวางอยู่ใน โปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2000 ขึ้นไป (เฉพาะส่วนรูปภาพ หรือกราฟ)

4. รายชื่อผู้ร่วมวิจัย e-mail และหน่วยงานที่สังกัด (ทุกคน)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อและนามสกุล รวมถึง e-mail ที่ระบุ จะถูกนำมาใช้เพื่อการดำเนินงานในขั้นตอนการพิจารณาต้นฉบับบทความเท่านั้น