การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้มิได้เอาของคนอื่นมา ไม่ได้ตีพิมพ์มาก่อน หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ที่อื่น
  • การจัดเตรียมต้นฉบับบทความเป็นไปตามรูปแบบบทความที่วารสารกำหนด (ไม่เกิน 8 หน้า กระดาษ A4)
  • รายชื่อผู้นิพนธ์ และผู้ร่วมนิพนธ์ร่วม ระบุหน่วยงานที่สังกัด และ email ทุกคน (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

คำแนะนำผู้แต่ง

ในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์บนระบบออนไลน์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบก่อนเริ่มดำเนินการดังนี้

1. ไฟล์ต้นฉบับ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2000 ขึ้นไป (เฉพาะส่วนเนื้อหา)

2. ไฟล์ตารางผลการวิเคราะห์ หรืออื่นๆ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2000 ขึ้นไป (เฉพาะส่วนตาราง)

3. ไฟล์รูปภาพ หรือกราฟ ที่นำมาวางอยู่ใน โปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2000 ขึ้นไป (เฉพาะส่วนรูปภาพ หรือกราฟ)

4. รายชื่อผู้นิพนธ์ และผู้ร่วมนิพนธ์ร่วม ระบุหน่วยงานที่สังกัด และ email ทุกคน (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและนามสกุล รวมถึง e-mail ที่ระบุ จะถูกนำมาใช้เพื่อการดำเนินงานในขั้นตอนการพิจารณาต้นฉบับบทความเท่านั้น