ข้อมูลที่ผู้เขียนจำเป็นต้องดำเนินการก่อนนำเข้าระบบ

ในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์บนระบบออนไลน์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เขียน (Author) จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบก่อนเริ่มดำเนินการ ดังนี้

1. ไฟล์ต้นฉบับ ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2000 ขึ้นไป จำนวน 1 ไฟล์ โดยประกอบไปด้วย

      1.1 ส่วนชื่อเรื่องภาษาไทยและบทคัดย่อไทย (ให้จัดทำแยกเป็น 1 หน้า โดยไม่มีการแบ่งคอลัมน์)
      1.2 ส่วนชื่อเรื่องภาษาอังกฤษและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ให้จัดทำแยกเป็น 1 หน้า โดยไม่มีการแบ่งคอลัมน์)
      1.3 ส่วนเนื้อหา (ให้จัดทำคอลัมน์ของเนื้อหาเป็น 2 คอลัมน์ ครอบคลุมทุกหัวข้อ)
      1.4 ส่วนเอกสารอ้างอิง (ให้จัดทำแยกเป็นอีกหน้า โดยไม่มีการแบ่งคอลัมน์)
      1.5 ส่วนตารางผลการวิเคราะห์ หรืออื่นๆ (ให้นำไปไว้ท้ายสุด หลังจากหน้าเอกสารอ้างอิง โดยไม่มีการแบ่งคอลัมน์)
      1.6 ส่วนรูปภาพ หรือกราฟ (ให้วางไว้หลังจากหน้าส่วนของตารางผลการวิเคราะห์ หรืออื่นๆ โดยไม่มีการแบ่งคอลัมน์) 

2. รายชื่อผู้ร่วมวิจัย e-mail และหน่วยงานที่สังกัด (ทุกคน)----- จำเป็นต้องป้อนข้อมูลให้ครบทุกคน ที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ต้นฉบับข้างต้น หากผู้แต่งไม่ดำเนินการป้อนข้อมูลครบทุกคน บทความของท่าน จะไม่ได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของวารสารวิจัยฯ