ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

บทความพิเศษ

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ


กระบวนการตรวจสอบบทความของวารสาร
>>> การประเมินคุณภาพบทความทั้งหมดอยู่ภายใต้ รูปแบบ Double-blinded Peer Review
>>> บทความทุกเรื่องจากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร ได้รับการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์ จำนวน 3 ท่านและเป็นบุคคลภายในหน่วยงานที่จัดทำวารสารและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์ จำนวน 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน