การจัดการเอกสารอ้างอิง

==> ผู้นิพนธ์ สามารถ Download รูปแบบการอ้างอิงสำหรับวารสารได้ที่นี่ [ รูปแบบการอ้างอิงของวารสาร ]

==> กรณีที่ผู้นิพนธ์ใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง สามารถ download รูปแบบการอ้างอิง (format style) ตามโปรแกรมที่ใช้ได้

       [ EndNote ] [ Mendeley ] [ Zotero ]