Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4342 4820 ต่อ 44583
โทรสาร 0-4342-4821

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เดช สารการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Support Contact

คุณเพลินจิต ทุมมานอก 
Phone 0-4342 4820 ต่อ 44583