กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กวินทร์ ถิ่นคำรพ                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์                                     มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์                      มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม                             มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์                                                     มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์                      สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน                              สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์                           มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช                            มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์                       มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ กีรติสิโรจน์                        มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล                           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ ชุมศรี                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.สุภาดา ผลิตผลการพิมพ์                                               คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ดร.จิรภัทร หลงกุล                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สุทิน ชนะบุญ                                                                วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์สุรศักดิ์ อธิคมานนท์                                               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร                                        ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์                                                 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Professor. Dr. med. Frank Peter Schelp                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มณีนิล                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พิมหา                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ
นางสาวเพลินจิต งามศรี                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางยุวดี เพชระ                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น