ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีทุกฝ่าย

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เดช สารการ

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์                                     มหาวิทยาลัยบูรพา
Prof. Frank Peter Schelp                                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์                     มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร คำสะอาด                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ชายผา                                      นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ ตั้งศรีทอง                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.สุทิน ชนะบุญ                                                                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
                                                                                           จังหวัดขอนแก่น
ดร.สุภาดา เจริญสวัสดิ์                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดร.รัฐพล ไกรกลาง                                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร                                          สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบ
                                                                                            สาธารณสุขชุมชน (สพช.)
อาจารย์สุรศักดิ์ อธิคมานนท์                                                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

กองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ
นางอรวรรณ ดีสุรกุล นางยุวดี เพชระ