ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เดช สารการ                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์                                     มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์                      มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม                             มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์                                                     มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์                      สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน                              สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์                           มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรเดช                              มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์                       มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ กีรติสิโรจน์                        มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล                           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ ชุมศรี                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.สุภาดา ผลิตผลการพิมพ์                                               คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ดร.จิรภัทร หลงกุล                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์                                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.สุทิน ชนะบุญ                                                                วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์สุรศักดิ์ อธิคมานนท์                                               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร                                        ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์                                                 สำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
Professor. Dr. med. Frank Peter Schelp                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร คำสะอาด                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มณีนิล                                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.รัฐพล ไกรกลาง                                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ
นางอรวรรณ ดีสุรกุล                                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางเพลินจิต ทุมมานอก                                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางยุวดี เพชระ                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น