เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิชาการ นิพนธ์ต้นฉบับและบทความพิเศษ ที่มีคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข ชีวสถิติและประชากรศาสตร์ ระบาดวิทยา และโภชนาการ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

กระบวนการ Review

  • การประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) เป็นแบบ double blinded
  • บทความทุกเรื่องจากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารและลงตีพิมพ์ในวารสาร มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์ จำนวน 3 ท่านและเป็นบุคคลภายในหน่วยงานที่จัดทำวารสารและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์ จำนวน 2 ท่าน
  • บทความและแนวคิดใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน

ภาษาที่รับตีพิมพ์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออก
จำนวน 4 ฉบับต่อปี (3 เดือนต่อฉบับ)

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ISSN : 1906-1137 (Print)    - เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2560
ISSN : 2651-1770 (Online) - เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป