ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2566): วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-30

นิพนธ์ต้นฉบับ