วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ฉบับที่ 2(37)  ปี2562

Published: 2019-06-28

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

กองบรรณาธิการ ผู้เชี่ยวชาญ

1-5

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก Factors related to quality of life in patients with psoriasis at hospitals located in Nakhon Nayok Province

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล, ธัญญามาศ ทองดอนเหมือน, ทัชชกร ประสานวรกิจกุล, ภัทธกร บุบผัน, อภิสรา โสมทัศน์

143-149

ปัจจัยทำนายการเพิ่มน้ำหนักตัวในไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนFactors Predicting Second Trimester Weight Gain In Overweight and Obese Pregnant Women

เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, ฉวีวรรณ อยู่สำราญ, นพพร ว่องสิริมาศ, ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร

170-179

ปัจจัยสาเหตุของการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชนDeterminants of late start of antenatal care among pregnant teenagers in community

ทิพย์วรรณ โพธิ์ตา, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, พรนภา หอมสินธุ์

180-189

การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง Empowerment of People with Non-communicable Diseases to Reduce Sodium Consumption to Prevent Chronic Kidney Disease

สมจิต แดนสีแก้ว, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, นพนันท์ ชัยภูมิ, รุ่งทิวา ขันธมูล, เกษม ดำนอก

238-246

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน