การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซ้ำในหญิงตั้งครรภ์หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลPerception and Preventive Behaviors of Recurrent Preterm Labouramong Pregnant Women After Hospital discharge

Main Article Content

อทิตยา สุวรรณสาร
นิลุบล รุจิรประเสริฐ

Abstract

This descriptive research aimed to determine the relationship between perception and preventive behaviors of recurrent preterm labour among pregnant women after hospital discharge. The sample consisted of 85 pregnant women who were admitted and treated for inhibition of preterm labour and were discharged from the hospital. The research instruments were the perceived recurrent preterm labour questionnaires and the preventive behaviors of recurrent preterm labour questionnaires. Content validity of instruments was test by 5 experts with content validity index (CVI) as 0.96. and 0.97, respectively. Reliability test with Cronbarch’s alpha coefficiency were 0.93 and 0.80, respectively.  Data were analyzed  using statistics Pearson’s product moment correlation coefficient.


The results of the study showed that the overall perception of preterm labour and the overall behaviors of preventing recurrent preterm labour among pregnant women after hospital discharge were at good level ( = 3.16, SD = 0.08  and  = 3.29, SD = 0.17, respectively). There was a positive statistically significant correlation between perception of preterm labour and preventive behaviors of recurrent preterm labour (r = .337, P<0.01).


The findings of the research reflect that the pregnant women should be provided with the information about preterm labour especially perceived severity, perceived benefits of action and motivation of health care for appropriated preventing behaviors of recurrent preterm labour after hospital discharge.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles