บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพชุมชนสำหรับการดูแลผู้ป่วย ด้วยโรคหลอดเลือดสมองในอินโดนีเซีย People who are Involved in Community Health Care System for Stroke in Indonesia

Main Article Content

Agianto -
ขนิษฐา นันทบุตร

Abstract

Stroke is high incidence (795,000 people affected annually), cause of death in the world, and Indonesia. Stroke has disability problem and serious illness. It needs long-term care and many people to involve in nursing care to achieve the goal. Multi perspectives and realities to see the whole contexts and cultures scenes of people who stay with stroke patients in community is necessary to explore and develop the community care system for patients with stroke. Indonesia did not involve the volunteer, neighbors, and community leader as part of multidisciplinary team in care system of stroke patient. The objective of this study is to explore the people who are involved in community care system for stroke in Indonesia. A critical ethnography employed in this study with 64 key informants, used purposive sampling. There were three methods that used: participant observation, in-depth interview, and focus group discussion. Content analysis such as transcript, coding, typology, matrix analysis, and thematic analysis were used.


There are eight groups of people who are involved in community stroke care in Banjarmasin, Indonesia. They are family caregivers, no family caregivers, health workers, neighbors, friends, masseurs, volunteers, and community leaders. They have different roles and function during care the stroke patients. Role and functions of each person plays necessary in stroke management in community. Independent activity is not enough for nurses to work and implement the care system in community for stroke. They have to compile the method to make easily the program.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles