ในปีที่กำลังจะผ่านพ้นไป “เชียงรายเวชสาร” ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการพัฒนาเชียงรายเวชสารอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center; TCI) ในกลุ่มที่ 1 แต่พวกเราทีมบรรณาธิการยังคงไม่ย่อท้อ ขอมุ่งมั่นที่พัฒนาให้ผลงานปีต่อ ๆ ไปดียิ่งๆ ขึ้น
            “เชียงรายเวชสาร” ฉบับนี้ประกอบด้วย บทนิพนธ์ต้นฉบับที่น่าสนใจถึง 14 เรื่อง และบทความฟื้นฟูวิชาการ ที่ได้รวบรวมการบริบาลเภสัชกรรมในโรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการนำไปใช้ และสำหรับผู้อ่านที่เป็นเภสัชกรยังสามารถทำแบบทดสอบ เพื่อประกอบการขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmaceutical Education; CPE)
             ท้ายสุดนี้หวังว่าเชียงรายเวชสารจะเป็นวารสารวิชาการที่เป็นประโยชน์คู่กับวงการวิชาการและวงการสาธารณสุขตลอดไป และเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จึงขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านประสบแต่ความสุข สดชื่น สมหวัง มีพลังกาย พลังใจ ในการทำงานเพื่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2017-12-31

THE ASSOCIATED FACTORS OF HBV AND/OR HCV CO-INFECTION IN HILL TRIBE HIV INFECTION PATIENTS IN THE NORTHERN REGION, THAILAND, 2015

จตุพงศ์ สิงหราไชย, เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร, สิรินันท์ สุวรรณาภรณ์, วิภพ สุทธนะ, ปิยะนุช พูลวิวัฒน์, มณฑา เพ็ชรสุวรรณ, วรัญญา ศรีแสง, เพ็ญโพยม สัญฐาน, จตุพร พันธะเกษม

53-59

การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังจากการรักษาโคลนสมุนไพรพอกเย็นร่วมกับการนวดแผนไทยในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดเข่า

ศิลดา การะเกตุ, นิชกานต์ สุยะราช, พัชรินทร์ ใจดี, สมบัติ กาศเมฆ, สุนทร พรมเผ่า, ผณิตา ประวัง

115-124

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดแขนหรือขา

อัศนี วันชัย, พรพิมล ชัยสา, รัศมี ศรีนนท์

139-146