การเตรียมพร้อมพยาบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ

Main Article Content

ขนิษฐ์ รัตนกัลยา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


เมื่อเกิดภัยพิบัติ พยาบาลสามารถมีบทบาทในการช่วยเหลือที่สำคัญ โดยให้การพยาบาลโดยตรงต่อผู้ประสบภัย และค้นหาสิ่งที่จะคุกคามต่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีบทบาทอื่น เช่นเป็นผู้ประสานงานและทีมบริหารของโรงพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทีมสุขภาพ จัดหาสิ่งสนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต  ภัยพิบัติท้าทายพยาบาลทุกระดับ โดยทดสอบความรู้ ทักษะ ทรัพยากรที่ถูกเตรียมมาก่อนหน้านั้น ดังนั้นเพื่อการเตรียมพร้อมที่ดีกว่า การให้ความรู้ การทำวิจัย การเข้าร่วมทีมการบริหารจัดการภัยพิบัติและการฝึกซ้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็น บทความนี้ขอกล่าวถึงภัยพิบัติ ผลกระทบที่ตามมาจากภัยพิบัติ และบทบาทของพยาบาลในรับมือภัยพิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลให้ปรับใช้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป

Article Details

บท
บทความพิเศษ