ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของช่างทำเครื่องเงิน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Main Article Content

สุรีย์รัตน์ ม่วงลี
วันเพ็ญ ทรงคำ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
ความเป็นมา

ช่างทำเครื่องเงินเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงาน


วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของช่างทำเครื่องเงิน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างเป็นช่างทำเครื่องเงินที่ทำงานในพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 187 รายรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของช่างทำเครื่องเงินที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1 และทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่าในระดับที่ยอมรับได้ (0.80 – 0.86) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา


ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในส่วนของการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานที่พบบ่อย ได้แก่ ความเครียดจากการทำงานที่มีสาเหตุจากงานที่เร่งรีบ (ร้อยละ 72.19) และภาระงานที่หนัก (ร้อยละ 46.52) ทั้งยังพบอาการผิดปกติในโครงร่างกล้ามเนื้อ คือ ปวดหลังส่วนล่าง/เอว (ร้อยละ 57.75) และปวดไหล่ (ร้อยละ 35.29) อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ที่พบคืออาการแสบจมูก (ร้อยละ 20.8


สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า พยาบาลอาชีวอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ควรให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงานของช่างทำเครื่องเงิน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ