การปลูกถ่ายเหงือกอิสระในผู้ป่วยที่มีภาวะเหงือกร่น: รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

ศรินทิพย์ ปิติวัฒน์สกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


                การปลูกถ่ายเหงือกอิสระ (Free Gingival Graft) เป็นวิธีหนึ่งทางศัลยกรรมปริทันต์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อปิดรากฟันที่มีเหงือกร่น และสามารถเพิ่มเหงือกเคอราตินให้กับฟันซี่ที่กำลังรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟันและมีเหงือกร่นหลังจากการเคลื่อนฟัน ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะเหงือกร่น 6 มิลลิเมตร
หลังจากทำการปลูกถ่ายเหงือกอิสระและตกแต่งเนื้อยึดริมฝีปากและติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 22 เดือน พบว่า ผู้ป่วยมีเหงือกเคอราตินและได้รับการปิดรากฟันเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ผลสำเร็จของการรักษาที่ดีขึ้น
กับการเลือกตำแหน่งรับสิ่งปลูกถ่าย ขั้นตอนการทำศัลยกรรมปริทันต์ ตลอดจนผู้ป่วยต้องมีการดูแลอนามัยในช่องปากที่ดี

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย