การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดแขนหรือขา

Main Article Content

อัศนี วันชัย
พรพิมล ชัยสา
รัศมี ศรีนนท์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การผ่าตัดแขนหรือขาเป็นการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของแขน/ขาออกไปจากร่างกาย สามารถแบ่ง เป็น 2 ชนิด คือ 1) การตัดแขนหรือขาแบบปิด และ 2) การตัดแขนหรือขาแบบเปิด สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาโดยการตัดแขนหรือขาคือ ความผิดปกติของการไหลเวียนเลือด การติดเชื้อ อุบัติเหตุและมะเร็งตามลำดับ การตัดแขนหรือขามีผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีการเตรียมสภาพร่างกายของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดให้พร้อมและอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาที่ชัดเจน ในช่วงหลังผ่าตัดพยาบาลควรดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก คือการจัดการความเจ็บปวดจากการผ่าตัด และการดูแลตอขาหรือแขน รวมถึงการทำกายภาพบำบัดและการใช้กายอุปกรณ์เพิ่ม โดยเป้าหมาย คือการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Article Details

บท
บทความพิเศษ