เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

VII-VIII

การประเมินปริมาณและชนิดของแบคทีเรีย ในอากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล

รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, ภารดี อาษา, ทิษฏยา เสมาเงิน

47-62

การรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาด บางแสน : ผลต่อการรับรู้และความร่วมมือ ของผู้ประกอบการชายหาดบางแสน

มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์, ณรงค์ชัย คุณปลื้ม, อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ, วัลลภ ใจดี

63-75

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและสารต้านอนุมูลอิสระ

วรานุรินทร์ ยิสารคุณ, กุลวรา พูลผล

76-88

โควิด-19

จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์, สมจิต พฤกษะริตานนท์

89-95

ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในโควิด-19

ศรสุภา ลิ้มเจริญ, จิตราพร อินทรารักษ์

103-112

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับภาวะหัวใจ เต้นผิดจังหวะ

พัชร โกฉัยพัฒน์, สุกฤษฎิ์ คูวัฒนเธียรชัย

153-164