ที่ปรึกษา

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย

 ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สุจินต์  อึ้งถาวร

 

บรรณาธิการ

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต  พฤกษะริตานนท์ 

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองบรรณาธิการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ  กรุงไกรเพชร

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

กองบรรณาธิการ

 Professor Dr.Zorayda E. Leopando, MD.

Department of Family and Community Medicine, University of the Philippines Manila, Manila, Philippines

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริชัย ชยสิริโสภณ

Department of Neurology, Kaiser Permanente Medical Center, Orange County, California

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์

นักวิชาการอิสระ บ้านเลขที่ 51 ซอยอารีสัมพันธ์ 7  ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุรัตน์ สมบูรณ์วิทย์

University of South Florida (USF), USA

 รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โยธิน เบญจวัง 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิประสานมิตร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา