ที่ปรึกษา

 ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สุจินต์  อึ้งถาวร

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต  พฤกษะริตานนท์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองบรรณาธิการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ  กรุงไกรเพชร 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤติน กิตติกรชัยชาญ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ

 Professor Dr.Zorayda E. Leopando, MD.

Department of Family and Community Medicine, University of the Philippines Manila, Manila, Philippines

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี 

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์

นักวิชาการอิสระ บ้านเลขที่ 51 ซอยอารีสัมพันธ์ 7  ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม อุตวิชัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โยธิน เบญจวัง 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิประสานมิตร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรสุภา ลิ้มเจริญ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา