Information For Readers

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
1. ประเมินบทความที่ได้รับมอบหมาย และเป็นเรื่องที่ตรงตามความเชี่ยวชาญของตนเองโดยพิจารณาจากคุณภาพของบทความเป็นสำคัญ ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ
2. ต้องรักษาความลับของบทความที่รับการประเมินแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
3. การพิจารณาผลงานต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นอย่างอิสระได้ โดยผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น
4. หากผู้ประเมินบทความ พบว่า บทความที่ประเมินมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีความเหมือน หรือความซ้ำซ้อนกับผลงานคนอื่น ให้รายงานบรรณาธิการทราบทันที