ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
1. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้องไม่มีการส่งตีพิมพ์ที่ทับซ้อนในขณะอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา หรือภายหลังการตอบรับตีพิมพ์จากทางวารสาร
2. เนื้อหาในบทความจะต้องเป็นการรายงานผลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูล ที่เป็นเท็จ
3. มีเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือในสัตว์ทดลอง จากสถาบันที่ทำการวิจัยนั้นๆ
4. ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นหากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในงานวิจัยหรือบทความของตนเอง และต้องจัดทำเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความทุกครั้ง
5. ข้อความหรือบทความในวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ทุกท่าน ซึ่งจะเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
6. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ตรงตามรูปแบบของวารสารกำหนด