วัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. 1. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
  2. 2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. 3. บริการวิชาการแก่สังคม
  4. 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอบเขต

องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข และพฤติกรรมศาสตร์ 

การอ่านประเมินต้นฉบับ

ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews) เป็นแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)