วัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
  2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. บริการวิชาการแก่สังคม

ขอบเขต

องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข และพฤติกรรมศาสตร์ 

ประเภทของบทความ

  • นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
  • บทความปริทัศน์หรือการทบทวนวรรณกรรม (Review article)
  • รายงานผู้ป่วย (Case report)
  • บทความพิเศษและข้อคิดเห็น (Special article and commentaries)
  • ปกิณกะ (Miscellaneous)

การอ่านประเมินต้นฉบับ

ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews) เป็นแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)