ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการวารสาร
1. ดูแล และควบคุมคุณภาพของวารสาร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาของวารสาร
2. พิจารณา ตรวจสอบ และคัดเลือกบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โดยพิจารณาผลงานที่มีความสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของวารสาร ปรับปรุง และพัฒนาวารสารให้ได้มาตรฐาน
3. พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาคุณภาพของผลงานตีพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานหลังจากปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือถอดถอนผลงาน หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความ โดยการรับตีพิมพ์จะต้องกระทำโดยคำนึงถึงความสำคัญของผลงานภายใต้ความเท่าเทียมกัน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ และเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
4. หากบรรณาธิการมีข้อสงสัยในผลงาน ให้ติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อขอคำชี้แจง หรือหลักฐานประกอบเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นให้มีสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดต่างๆ ของผลงาน
5. ใช้เหตุผลทางวิชาการเพื่อพิจารณาบทความโดยไม่มีอคติต่อบทความและผู้นิพนธ์ในด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้นิพนธ์
6. ข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความจะถูกเก็บเป็นความลับ ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา