การรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาด บางแสน : ผลต่อการรับรู้และความร่วมมือ ของผู้ประกอบการชายหาดบางแสน

Main Article Content

มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์
ณรงค์ชัย คุณปลื้ม
อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
วัลลภ ใจดี

บทคัดย่อ

บทนำ การดำเนินงานตามโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ถือว่าเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดสุขภาวะของประชาชน
ที่อยู่ในบริเวณชายหาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งนี้
ผู้ประกอบการถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญที่จะทำให้การด�ำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจการรับรู้และความร่วมมือของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนหลังการรณรงค์งดสูบ
บุหรี่บริเวณชายหาดบางแสน
วิธีการศึกษา การศึกษาแบบเชิงสำรวจผู้ประกอบการบริเวณชายหาดบางแสน จำนวน 293 ราย โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญโดยผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะก่อนการรณรงค์ (เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) และระยะหลังการรณรงค์ (เดือนมีนาคมถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561) เครื่องมือในการศึกษาคือแบบสอบถามชนิด application google form โดยผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถทำแบบสอบถามโดยสแกนรหัสคิวอาร์ รายงานข้อมูลด้วยความถี่และร้อยละ
ผลการศึกษา หลังการรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสนพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้ว่าชายหาดบางแสน
เป็นชายหาดปลอดบุหรี่และรับรู้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามสูบบุหรี่อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ
80 ขึ้นไป) ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ทุกครั้งเมื่อพบเห็นป้ายเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
50.0 เป็นร้อยละ 79.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.028) และสูบบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่ที่กำหนดเท่านั้น
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.0 เป็นร้อยละ 86.2 ผู้เข้าร่วมโครงการเพิกเฉยเมื่อพบเห็นผู้สูบบุหรี่บริเวณชายหาดลดลง
จากร้อยละ 48.5 เป็นร้อยละ 16.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.000) โดยวิธีการที่ผู้เข้าร่วมโครงการเลือก
ใช้มากที่สุดคือแนะนำให้ผู้สูบบุหรี่ดูป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 74.2) วิธีการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลมากที่สุดสอง
อันดับแรกคือ การประกาศเสียงตามสาย (ร้อยละ 85.3) และกิจกรรมการเดินรณรงค์ (ร้อยละ 83.7)
สรุป ผู้ประกอบการบริเวณชายหาดบางแสนรับรู้กฎหมายการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสนเพิ่มขึ้นหลัง
การรณรงค์ การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านการประกาศเสียง
ตามสายและการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เป็นกลยุทธ์หลักของเทศบาลเมืองแสนสุขที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
บริเวณชายหาดบางแสนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S,
Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and
regional mortality from 235 causes of
death for 20 age groups in 1990 and 2010:
a systematic analysis for the Global Burden
of Disease Study 2010. Lancet. 2012; 380:
2095-128.
2. Burney PG, Patel J, Newson R, Minelli C,
Naghavi M. Global and regional trends in
COPD mortality, 1990-2010. Eur Respir J.
2015; 45: 1239-47.
3. Vestbo J, Hurd SS, Agusti AG, Jones PW,
Vogelmeier C, Anzueto A, et al. Global
strategy for the diagnosis, management,
and prevention of chronic obstructive
pulmonary disease: GOLD executive
summary. Am J Respir Crit Care Med. 2013;
187: 347-65.
4. MacNee W. Pathogenesis of chronic
obstructive pulmonary disease. Proc Am
Thorac Soc. 2005; 2: 258-66; discussion
90-1.
5. Mitzner W. Emphysema--a disease of small
airways or lung parenchyma? N Engl J Med.
2011; 365: 1637-9.
6. Fletcher C, Peto R. The natural history of
chronic airflow obstruction. Br Med J. 1977;
1: 1645-8.
7. Buist AS, McBurnie MA, Vollmer WM,
Gillespie S, Burney P, Mannino DM, et al.
International variation in the prevalence
of COPD (the BOLD Study): a populationbased prevalence study. Lancet. 2007;
370: 741-50.
8. Hooper R, Burney P, Vollmer WM, McBurnie
MA, Gislason T, Tan WC, et al. Risk factors
for COPD spirometrically defined from the
lower limit of normal in the BOLD project.
Eur Respir J. 2012; 39: 1343-53.
9. Blanc PD, Eisner MD, Earnest G, Trupin
L, Balmes JR, Yelin EH, et al. Further
exploration of the links between
occupational exposure and chronic
obstructive pulmonary disease. J Occup
Environ Med. 2009; 51: 804-10.
10.Zhao J, Li M, Wang Z, Chen J, Zhao J, Xu Y,
et al. Role of PM2.5 in the development and
progression of COPD and its mechanisms.
Respir Res. 2019; 20: 120.
11. Maranetra KN, Chuaychoo B, Dejsomritrutai
W, Chierakul N, Nana A, Lertakyamanee
J, et al.The prevalence and incidence
of COPD among urban older persons of
Bangkok Metropolis. J Med Assoc Thai.
2002; 85: 1147-55.
12. Barnes PJ. Cellular and molecular
mechanisms of chronic obstructive
pulmonary disease. Clin Chest Med. 2014;
35: 71-86.
13. Takizawa H, Tanaka M, Takami K, Ohtoshi T,
Ito K, Satoh M, et al. Increased expression of
transforming growth factor-beta1 in small
airway epithelium from tobacco smokers
and patients with chronic obstructive
pulmonary disease (COPD). Am J Respir
Crit Care Med. 2001; 163: 1476-83.
14. Kirkham PA, Barnes PJ. Oxidative stress in
COPD. Chest. 2013; 144: 266-73.
15. Caramori G, Adcock IM, Casolari P, Ito K,
Jazrawi E, Tsaprouni L, et al. Unbalanced
oxidant-induced DNA damage and repair in
COPD: a link towards lung cancer. Thorax.
2011; 66: 521-7.
16. Rahman I. Antioxidant therapies in COPD.
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2006; 1:
15-29.
17. Sanguinetti CM. Oxidant/antioxidant
imbalance: role in the pathogenesis of
COPD. Respiration. 1992; 59 Suppl 1: 20-3.
18. Shishodia S, Potdar P, Gairola CG, Aggarwal
BB. Curcumin (diferuloylmethane) downregulates cigarette smoke-induced NFkappaB activation through inhibition
of IkappaBalpha kinase in human
lung epithelial cells: correlation with
suppression of COX-2, MMP-9 and cyclin
D1. Carcinogenesis. 2003; 24: 1269-79.
19. Biswas SK, McClure D, Jimenez LA, Megson
IL, Rahman I. Curcumin induces glutathione
biosynthesis and inhibits NF-kappaB
activation and interleukin-8 release in
alveolar epithelial cells: mechanism of
free radical scavenging activity. Antioxid
Redox Signal. 2005; 7: 32-41.
20. Barnes PJ, Burney PG, Silverman EK, Celli
BR, Vestbo J, Wedzicha JA, et al. Chronic
obstructive pulmonary disease. Nat Rev
Dis Primers. 2015; 1: 15076.
21. Chen H, Li Z, Dong L, Wu Y, Shen H, Chen
Z. Lipid metabolism in chronic obstructive
pulmonary disease. Int J Chron Obstruct
Pulmon Dis. 2019; 14: 1009-18.
22. Hogg JC. Pathophysiology of airflow
limitation in chronic obstructive pulmonary
disease. Lancet. 2004; 364: 709-21.
23. Stockley RA. Proteases and antiproteases.
Novartis Found Symp. 2001; 234: 189-99;
discussion 99-204.
24. Shujaat A, Minkin R, Eden E. Pulmonary
hypertension and chronic cor pulmonale
in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.
2007; 2: 273-82.
25. Di Stefano A, Caramori G, Oates T, Capelli
A, Lusuardi M, Gnemmi I, et al. Increased
expression of nuclear factor-kappaB in
bronchial biopsies from smokers and
patients with COPD. Eur Respir J. 2002;
20: 556-63.
26. Renda T, Baraldo S, Pelaia G, Bazzan E,
Turato G, Papi A, et al. Increased activation
of p38 MAPK in COPD. Eur Respir J. 2008;
31: 62-9.
27. Barnes PJ. Immunology of asthma and
chronic obstructive pulmonary disease.
Nat Rev Immunol. 2008; 8: 183-92.
28. McAleer JP, Kolls JK. Directing traffic: IL-17
and IL-22 coordinate pulmonary immune
defense. Immunol Rev. 2014; 260: 129-44.
29. Taylor AE, Finney-Hayward TK, Quint JK,
Thomas CM, Tudhope SJ, Wedzicha JA, et
al. Defective macrophage phagocytosis of
bacteria in COPD. Eur Respir J. 2010; 35:
1039-47.
30. Donnelly LE, Barnes PJ. Defective
phagocytosis in airways disease. Chest.
2012; 141: 1055-62.
31. Ito K, Barnes PJ. COPD as a disease of
accelerated lung aging. Chest. 2009; 135:
173-80.
32. Mercado N, Ito K, Barnes PJ. Accelerated
ageing of the lung in COPD: new concepts.
Thorax. 2015; 70: 482-9.
33. Madeo F, Zimmermann A, Maiuri MC,
Kroemer G. Essential role for autophagy
in life span extension. J Clin Invest. 2015;
125: 85-93.
34. Mizumura K, Cloonan SM, Haspel JA,
Choi AMK. The emerging importance of
autophagy in pulmonary diseases. Chest.
2012; 142: 1289-99.
35. Church DF, Pryor WA. Free-radical chemistry
of cigarette smoke and its toxicological
implications. Environ Health Perspect.
1985; 64: 111-26.
36. Rajendrasozhan S, Yao H, Rahman I.
Current perspectives on role of chromatin
modifications and deacetylases in lung
inflammation in COPD. COPD. 2009; 6:
291-7.
37. Hoidal JR, Fox RB, LeMarbe PA, Perri R,
Repine JE. Altered oxidative metabolic
responses in vitro of alveolar macrophages
from asymptomatic cigarette smokers. Am
Rev Respir Dis. 1981; 123: 85-9.
38. Nauseef WM, Metcalf JA, Root RK. Role of
myeloperoxidase in the respiratory burst
of human neutrophils. Blood. 1983; 61:
483-92.
39. Selby C, Drost E, Wraith PK, MacNee W.
In vivo neutrophil sequestration within
lungs of humans is determined by in vitro
“filterability”. J Appl Physiol (1985). 1991;
71: 1996-2003.
40. MacNee W, Wiggs B, Belzberg AS, Hogg
JC. The effect of cigarette smoking on
neutrophil kinetics in human lungs. N Engl
J Med. 1989; 321: 924-8.
41. Shaykhiev R, Crystal RG. Early events in
the pathogenesis of chronic obstructive
pulmonary disease. Smoking-induced
reprogramming of airway epithelial basal
progenitor cells. Ann Am Thorac Soc. 2014;
11 Suppl 5: S252-8.
42. Schikowski T, Ranft U, Sugiri D, Vierkotter
A, Bruning T, Harth V, et al. Decline in
air pollution and change in prevalence
in respiratory symptoms and chronic
obstructive pulmonary disease in elderly
women. Respir Res. 2010; 11: 113.
43. Apte JS, Marshall JD, Cohen AJ, Brauer M.
Addressing Global Mortality from Ambient
PM2.5. Environ Sci Technol. 2015; 49:
8057-66.
44. Abu-Elmagd M, Alghamdi MA, Shamy
M, Khoder MI, Costa M, Assidi M, et al.
Evaluation of the Effects of Airborne
Particulate Matter on Bone MarrowMesenchymal Stem Cells (BM-MSCs):
Cellular, Molecular and Systems Biological
Approaches. Int J Environ Res Public
Health. 2017; 14.
45. Fischer BM, Voynow JA, Ghio AJ. COPD:
balancing oxidants and antioxidants. Int
J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015; 10:
261-76.
46. Rahman I, Skwarska E, MacNee W.
Attenuation of oxidant/antioxidant
imbalance during treatment of
exacerbations of chronic obstructive
pulmonary disease. Thorax. 1997; 52:
565-8.
47. Torres-Ramos YD, Garcia-Guillen ML,
Olivares-Corichi IM, Hicks JJ. Correlation of
Plasma Protein Carbonyls and C-Reactive
Protein with GOLD Stage Progression in
COPD Patients. Open Respir Med J. 2009;
3: 61-6.
48. Vezina FA, Cantin AM. Antioxidants and
Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Chronic Obstr Pulm Dis. 2018; 5: 277-88.
49. Lomas DA, Lipson DA, Miller BE, Willits
L, Keene O, Barnacle H, et al. An oral
inhibitor of p38 MAP kinase reduces
plasma fibrinogen in patients with chronic
obstructive pulmonary disease. J Clin
Pharmacol. 2012; 52: 416-24.