โควิด-19

Main Article Content

จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
สมจิต พฤกษะริตานนท์

บทคัดย่อ

บริบท โรคโควิด-19 เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุของโรค การรักษา และแนวทางป้องกันโรค
วิธีการ ใช้วิธีสัมภาษณ์ออนไลน์และค้นหาข้อมูลจากวารสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันและที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษา โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อจากละอองไอ จาม หรือสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วย มีสาเหตุจากโคโรนาไวรัส
ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย มีส่วนน้อยเป็นรุนแรง อาการของโรคมักเป็นทางเดินหายใจส่วน
บน หากเป็นมากจะมีอาการมักที่ปอด พบผู้ใหญ่เป็นโรคมากกว่าเด็ก ผู้ที่เป็นรุนแรงมักเป็นผู้สูงอายุ และมีโรค
เรื้อรังร่วมด้วย อัตราเสียชีวิตพบได้ร้อยละ 2-3 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่มีการใช้ยาต้าน
ไวรัส วิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคใช้หลักการป้องกันโรคที่แหล่งกำเนิดโรค ทางผ่านคือการรักษาระยะห่าง และผู้รับ
โดยต้องรักษาสุขอนามัยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ และยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้
สรุป โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อโดยทางเดินหายใจ การป้องกันโดยการรักษาสุขอนามัยเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจาก
ยังไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนป้องกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทสัมภาษณ์พิเศษ

References

1. World Health Organization. Coronavirus
(COVID-19). (9 Apr 2020). Internet. Accessed
9 Apr 2020. Available from: https://who.
sprinklr.com/
2. European Centre for Disease Prevention
and Control. Situation update worldwide,
as of 8 April 2020. Internet. Accessed 9 Apr
2020. Available from: https://www.ecdc.
europa.eu/en/geographical-distribution2019-ncov-case.s
3. Lake MA. What we know so far: COVID-19
current clinical knowledge and research.
Clin Med (Lond). 2020; 20(2): 124–7.
4. Singhal T. A Review of Coronavirus
Disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediatr.
2020; 87(4): 281-6.
5. Yi Y, Lagniton PNP, Ye S, Li E, Xu RH.
COVID-19: what has been learned and to
be learned about the novel coronavirus
disease. Int J Biol Sci. 2020; 16(10): 1753–
66. Published 2020 Mar 15.
6. Goh KJ, Choong MC, Cheong EH, Kalimuddin
S, Duu Wen S, Phua GC, Chan KS, Haja
7. Mohideen S. Rapid Progression to acute
respiratory distress syndrome: review of
current understanding of critical illness
from COVID-19 Infection. Ann Acad Med
Singapore. 2020; 49(1): 1-9.
8. Gautret P, Lagier JC, Parola P, et al.
Hydroxychloroquine and azithromycin
as a treatment of COVID-19: results of an
open-label non-randomized clinical trial
[published online ahead of print, 2020 Mar
20]. Int J Antimicrob Agents. 2020; 105-949.
9. Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough:
Chloroquine phosphate has shown
apparent efficacy in treatment of COVID-19
associated pneumonia in clinical studies.
Biosci Trends. 2020; 14(1): 72-3.
10. Singh AK, Singh A, Shaikh A, Singh R, Misra
A. Chloroquine and hydroxychloroquine
in the treatment of COVID-19 with or
without diabetes: A systematic search and
a narrative review with a special reference
to India and other developing countries
[published online ahead of print, 2020 Mar
26]. Diabetes Metab Syndr. 2020; 14(3):
241–246.
11. Gautret P, Lagier JC, Parola P, et al.
Hydroxychloroquine and azithromycin
as a treatment of COVID-19: results of an
open-label non-randomized clinical trial
[published online ahead of print, 2020 Mar
20]. Int J Antimicrob Agents. 2020; 105-949.
12. O’Sullivan K. Coronavirus: more striking
evidence BCG vaccine might protect
against Covid-19. Internet. Accessed 9
Apr 2020. Available from https://www.
irishtimes.com/news/health/coronavirusmore-striking-evidence-bcg-vaccine-mightprotect-against-covid-19-1.4222110

Most read articles by the same author(s)