บรรณาธิการแถลง

Main Article Content

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

บทคัดย่อ

เนื่องจากขณะนี้มีโรคอุบัติใหม่ คือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งระบาด
ในประเทศไทย ดังนั้นบูรพาเวชสาร ปีที่ 7 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 บรรณาธิการจึงถือเป็น
โอกาสพิเศษสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้าน
โรคติดเชื้อ และประธานคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
รวมทั้งเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ได้ช่วยกันทบทวนบทความวิชาการเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักโรคโควิด-19
ได้มากยิ่งขึ้น และจัดวางบทความพิเศษนี้อยู่ในหลังบททบทวนวรรณกรรม คือในตอนท้ายสุดของวารสาร
ฉบับนี้
ขณะที่เขียนบทบรรณาธิการในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 มีโรคโควิด-19 ที่ confirmed cases
จากองค์การอนามัยโลกแล้วกว่า 6 ล้านราย คือ จำนวน 6,272,098 คน มี confirmed deaths จำนวน
379,044 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 6.04 จาก 216 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจำนวนการติดเชื้อและ
อัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแบบอัตราเร่ง (exponential curve) บุคลากร
ทางการแพทย์เป็นผู้ที่เสียสละอย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19
พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากด้วยเช่นกัน
จากการรายงานของ National Health Commission of the People’s Republic of China
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2,055 คน (ไม่ได้
ระบุว่าเป็นการติดเชื้อจากโรงพยาบาลหรือจากชุมชน) โดย Wang และคณะรายงานว่า สาเหตุที่ทำให้
บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 เกิดจากการป้องกันอนามัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการเกิดโรค ทั้งจากการไม่ทราบว่าเชื้อโรคที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร
และการตระหนักเรื่องการป้องกันอนามัยส่วนบุคคลยังไม่เข้มแข็งจริงจัง ส่งผลให้บุคลากรที่ให้การดูแล
รักษาด่านแรกไม่ได้ใช้การป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรงเป็นเวลานาน
และการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันอนามัยส่วนบุคคลอย่างมาก (personal protective equipment;
PPE) บุคลากรที่ให้การดูแลรักษาด่านแรกได้รับความรู้ไม่เพียงพอ และขาดการฝึกอบรมวิธีการสวมใส่และ
ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้นการควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อ มีความสำคัญอย่างยิ่ง (infection prevention and control; IPC)
การพัฒนายาต้านไวรัส มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวัคซีนก็เป็นเรื่องจำเป็น
การพัฒนาวัคซีนโดยทั่วไปกว่าจะนำมาใช้ในมนุษย์ได้จะใช้เวลาประมาณ 10 ปี เพราะต้องผ่าน
กระบวนการค้นคว้า การทดลองในสัตว์ทดลอง การทดลองในมนุษย์ แล้วจึงนำมาใช้กับประชาชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Editor’s Note

References

Wang J, Zhou M, Liu F. Reasons for healthcare workers becoming infected with novel
coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China. J Hosp Infect. 2020;105(1):100-101. doi:
10.1016/j.jhin.2020.03.002. Epub 2020 Mar 6. PMID: 32147406; PMCID: PMC7134479.

Most read articles by the same author(s)