ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในโควิด-19

Main Article Content

ศรสุภา ลิ้มเจริญ
จิตราพร อินทรารักษ์

บทคัดย่อ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าชนิดใหม่ (COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก ผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรน่านี้ส่วนใหญ่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาทั้ง ภาพรังสีทรวงอก (Chest
Radiograph) และภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) จึงมีบทบาทสำคัญ บทความนี้ได้
ทบทวนข้อบ่งชี้หรือการเลือกใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยาและความผิดปกติที่พบได้ในภาพวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

1. Choi H, Qi X, Yoon SH, Park SJ, Lee KH,
Kim JY, et al. Extension of corona virus
disease 2019 (CoVID-19) on chest CT
and implications for chest radiograph
interpretation [Internet]. 2020 (accessed
April 13, 2020). Available from: https://pubs.
rsna.org/doi/10.1148/ryct.2020200107
2. Zu ZY, Jiang MD, Xu PP, Chen W, Ni QQ,
Lu GM, et al. Coronavirus disease 2019
(COVID-19): a perspective from China
[Internet]. 2020 (accessed April 13, 2020).
Available from: https://doi.org/10.1148/
radiol.2020200490
3. Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv
W, et al. Correlation of chest CT and RTPCR testing in coronavirus disease 2019
(COVID-19) in China: a report of 1014 cases
[Internet]. 2020 (accessed April 16, 2020).
Available from: https://doi.org/10.1148/
radiol.2020200642
4. Boas G. Radiology rounds: a newsletter
for referring physician. Massachusettes
General Hospital Imaging [Internet]. 2020
(accessed April 16, 2020). Available from:
https://www.massgeneralimaging.org/
newsletter/radrounds/april-2020/imagingguidelines-for-covid-19-infection/
5. Rubin GD, Ryerson CJ, Haramati LB,
Sverzellati N, Kanne JP, Raoof S, et al.
The role of chest imaging in patient
management during the COVUD-19
pandemic: a multinational consensus
statement from the Fleischner Society
[Internet]. 2020 (accessed April 14, 2020).
Available from: https://pubs.rsna.org/
doi/10.1148/radiol.2020201365
6. Nair A, Rodriques JC, Edey HA, Devaraj
A, Jacob J, Johnstone A, et al. A British
Society of Thoracic Imaging statement:
considerations in designing local imaging
diagnostic algorithms for the COVID-19
pandemic. Clin Radiol. 20; 75: 329–334.
7. Raptis CA, Hammer MM, Short RG, Shah
A, Sanjeev Bhalla S, Andrew J. Bierhals
AJ, et al. Chest CT and coronavirus
disease (COVID-19): a critical review of
the literature to date. AJR Am Roentgenol
Radiol. 2020; 215: 1–4.
8. Goh Y, Chua W, Lee JKT, Ang BWL, Liang
CR, Tan CA, et al. Operational strategies
to prevent coronavirus disease 2019
(COVID-19) spread in radiology: Experience
from a Singapore Radiology Department
after severe acute respiratory syndrome. J
Am CollRadiol. 2020; 17(6): 717-723.
9. Rodrigues JC, Hare SS, Edey A, Devaraj A,
Jacob J, Johnstone A, McStay R, et al. An
update on COVID-19 for the radiologist
– A British society of Thoracic Imaging
statement. Clin Radiol 2020; 75: 323-5.
10. Wong HY, Lam HY, Fong AH, Leung
ST, Chin TW, Lo CS, et al. Frequency
and distribution of chest radiographic
findings in COVID-19 positive patients
[Internet]. 2020 (accessed April 19, 2020).
Available from: https://doi.org/10.1148/
radiol.2020201160
11. Weinstock MB, Echenique A, Russell JW,
Leib A, Miller J, Cohen DJ, et al. Chest
X-Ray findings in 636 ambulatory patients
with COVID-19 presenting to an urgent
care center: A normal chest X-Ray is no
guarantee. J Urgent Care Med. 2020; 14:
13-8.
12. Wen Z, Chi Y, Zhang L, Liu H, Du K, Li Z,
et al. Coronavirus disease 2019: initial
detection on chest CT in a retrospective
multicenter study of 103 Chinese subjects
[Internet]. 2020. (accessed April 15, 2020).
Available from: https://pubs.rsna.org/
doi/10.1148/ryct.2020200092
13. Wang Y, Dong C, Hu Y, Li C, Ren Q, Zhang
X, et al. Temporal changes of CT findings
in 90 patients with COVID-19 pneumonia:
a longitudinal study [Internet]. 2020
(accessed April 16, 2020). Available from:
https://doi.org/10.1148/radiol.2020200843
14. Zhaoa X, Liua B, Yua Y, Wanga X , Dub
Y , Gub J, et al. The characteristics and
clinical value of chest CT images of novel
coronavirus pneumonia X. Clin Radiol.
2020; 75: 335-40.
15. Caruso D, Zerunian M, Polici M, Pucciarelli
F, Polidori T, Rucci C, et al. Chest CT
features of COVID-19 in Rome, Italy
[Internet]. 2020 (accessed April 16, 2020).
Available from: https://doi.org/10.1148/
radiol.2020201237
16. Chen Z, Fan H, Cai J, Li Y, Wu B, Hou Y, et
al. High-resolution computed tomography
manifestations of COVID-19 in patients of
difference ages. Eur J Radiol. 2020; 126:
108972.
17. Pan F, Ye T, Sun P, Gui S, Liang B, Li L, et al.
Time course of lung changes on chest CT
during recovery from 2019 novel coronavirus
(COVID-19) pneumonia [Internet]. 2020
(accessed April 19, 2020). Available from:
https://doi.org/10.1148/radiol.2020200370
18. Yang R, Li X, Liu H, Zhen Y, Zhang X,
Xiong Q, et al. Chest CT severity score: an
imaging too for assessing severe COVID-19
[Internet]. 2020 (accessed April 19, 2020).
Available from: https://doi.org/10.1148/
ryct.2020200047
19. Zhang R, Ouyang H, Fu L, Wang S, Han
J, Huang K, et al. CT features of SARSCoV-2 pneumonia according to clinical
presentation: a retrospective analysis of
120 consecutive patients from Wuhan city
[Internet]. 2020 (accessed April 17, 2020).
Available from: https://doi.org/10.1007/
s00330-020-06854-1
20. Franquet T, Imaging of pulmonary viral
pneumonia [Internet]. 2020 (accessed
April 17, 2020). Available from: https://doi.
org/10.1148/radiol.11092149
21. Chen X, Tang Y, Mo Y, et al. A diagnostic
model for coronavirus disease 2019
(COVID-19) based on radiological semantic
and clinical features: a multi-center study
[Internet]. 2020 (accessed April 17, 2020).
Available from: https://doi.org/10.1007/
s00330-020-06829-2
22. Chen A, Huang J, Liao Y, Liu Z, Chen D,
Yang C, et al. Differences in clinical and
imaging presentation of pediatric patients
with COVID-19 in comparison with adults
[Internet]. 2020 (accessed April 17, 2020).
Available from: https://doi.org/10.1148/
ryct.2020200117
23. Thoracic imaging in COVID-19 infection:
guidance for the reporting radiologist
British Society of Thoracic Imaging version
2 [Internet]. 2020 (accessed April 16, 2020).
Available from: https://www.bsti.org.uk/
covid-19-resources/covid-19-guidance-forthe-reporting-radiologist/
24. Simpsom S, Kay FU, Abbara S, Rhalla S,
Chung JH, Henry TS, et al. Radiological
Society of North America Expert Consensus
Statement on Reporting Chest CT Findings
Related to COVID-19. Endorsed by the
Society of Thoracic Radiology, the
American College of Radiology, and RSNA
[Internet]. 2020 (accessed April 14, 2020).
Available from: https://doi.org/10.1148/
ryct.2020200152
25. Huang L, Han R, Ai T, Yu P, Kang H, Tao
Q, et al. Serial quantitative chest CT
assessment of COVID-19: deep learning
approach [Internet]. 2020 (accessed April
15, 2020). Available from: https://doi.
org/10.1148/ryct.2020200075
26. Lomoro P, Verde F, Zerboni F, Simonetti
I, Borghi C, Fachinetti, et al. COVID-19
pneumonia manifestations at the admission
on chest ultrasound, radiographs, and CT:
single-center study and comprehensive
radiologic literature review [Internet]. 2020
(accessed April 19, 2020). Available from:
https://doi.org/10.1016/j.ejro.2020.100231
27. Peng Q, Wang X, Zhang L. Findings of
lung ultrasonography of novel corona
virus pneumonia during the 2019–2020
epidemic [Internet]. 2020 (accessed April
16, 2020). Available from: https://doi.
org/10.1007/s00134-020-05996-6
28. Mayo PH, Copetti R, Feller-Kopman D,
Mathis G, Maury E, Mongodi S, et al.
Thoracic ultrasonography: a narrative
review. Intensive Care Med. 2019; 45:
1200–11.
29. Soldati G, Smargiassi A, Inchingolo R,
Buonsenso D, Perrone T, Briganti DF, et al.
Proposal for international standardization
of the use of lung ultrasound for patients
with COVID-19 [Internet]. 2020 (accessed
April 16, 2020). Available from: https://doi.
org/10.1002/jum.15285
30. Poyiadji N, Shahin G, Noujaim D, Stone
M, Patel S, Griffith B, et al. COVID-19–
associated acute hemorrhagic necrotizing
encephalopathy: CT and MRI features
[Internet]. 2020 (accessed April 18, 2020)
Available from: https://doi.org/10.1148/
radiol.2020201187

Most read articles by the same author(s)