การติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในเด็ก

Main Article Content

วราวุฒิ เกรียงบูรพา

บทคัดย่อ

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 ได้มีรายงานการติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสไม่ทราบชนิด ในเมืองอู่ฮั่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาได้มีการวิเคราะห์พันธุกรรมของเชื้อไวรัสให้ชื่อว่า severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ในวันที่ 2
เมษายน ค.ศ. 2020 มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 890,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 45,000 ราย
ทั่วโลก
ระบาดวิทยาและลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ใหญ่มีรายงานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แต่ข้อมูล
ในเด็กยังคงมีการศึกษาจำกัด บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อโควิด-19
ในเด็ก ผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมของผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เมษายน ค.ศ. 2020 พบเด็กเพียงร้อยละ 1-5 ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิค-19
ร้อยละ 91 ติดเชื้อมาจากครอบครัวหรือในชุมชน ในเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 มาด้วยการติดเชื้อปอดอักเสบ (ร้อยละ
40.9-64.9), ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (ร้อยละ 19.3-43.1), ไม่มีอาการ (ร้อยละ 12.9-15.8) และอยู่ในภาวะ
วิกฤต (ร้อยละ 0.4) อาการที่พบบ่อยได้แก่ อาการไอ (ร้อยละ 44-65) และมีไข้ (ร้อยละ 41.5-60) การตรวจปอด
ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบลักษณะความผิดปกติเป็นแบบ ground-glass opacity (ร้อยละ 32.7-60),
local patchy shadowing (ร้อยละ 18.7), bilateral patchy shadowing (ร้อยละ 12.3) และ interstitial
abnormalities (ร้อยละ 1.2)
การติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงน้อยในเด็กเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ สิ่งสำคัญจากการค้นพบนี้คือ
ผู้ป่วยเด็กสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่
เชื้อโควิด-19 ในเด็กต้องได้รับการแนะนำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

1. Ahn DG, Shin HJ, Kim MH, Lee S, Kim
HS, Myoung J, et al. Current status of
epidemiology, diagnosis, therapeutics, and
vaccines for novel coronavirus disease
2019 (COVID-19). Journal of Microbiology
and Biotechnology. 2020; 30(3): 313-324.
2. Centers for Disease Control and Prevention.
Coronavirus disease 2019 in children -
United States, February 12-April 2, 2020.
MMWR Morbidity and mortality weekly
report. 2020; 69(14): 422-426.
3. Ludvigsson JF. Systematic review of
COVID-19 in children shows milder cases
and a better prognosis than adults.
ActaPaediatr. 2020; 109(6): 1088-1095.
4. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z,
et al. Epidemiology of COVID-19 among
children in China. Pediatrics. 2020, 145 (6)
e20200702.
5. Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J, Li YY, Qu
J, Zhang W, et al. SARS-CoV-2 infection
in children. N Engl J Med. 2020; 382(17):
1663-1665.
6. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X,
Zhang W, et al. Clinical characteristics and
intrauterine vertical transmission potential
of COVID-19 infection in nine pregnant
women: a retrospective review of medical
records. Lancet. 2020; 395(10226): 809-
815.
7. Zheng F, Liao C, Fan QH, Chen HB, Zhao XG,
Xie ZG, Li XL, et al. Clinical Characteristics
of Children with Coronavirus Disease 2019
in Hubei, China. Curr Med Sci. 2020; 40(2):
275-280.
8. Xia W, Shao J, Guo Y, Peng X, Li Z, Hu
D. Clinical and CT features in pediatric
patients with COVID-19 infection: Different
points from adults. PediatrPulmonol.
2020; 55(5): 1169-1174.
9. Molloy, E.J., Bearer, C.F. COVID-19 in
children and altered inflammatory
responses. Pediatr Res (2020). https://doi.
org/10.1038/s41390-020-0881-y
10. Lee P-I, Hu Y-L, Chen P-Y, Huang Y-C,
Hsueh P-R, Are children lesssusceptible
to COVID-19?, Journal of Microbiology,
Immunology and Infection, https://doi.
org/10.1016/j.jmii.2020.02.011.
11. Brodin P. Why is COVID-19 so mild in
children? ActaPaediatrica(Oslo, Norway
:1992). 2020; 109(6): 1082-83.
12. Schouten LR, van Kaam AH, Kohse F,
Veltkamp F, Bos LD, de Beer FM, et al.
Age-dependent differences in pulmonary
host responses in ARDS: a prospective
observational cohort study. Annals of
intensive care. 2019; 9(1): 55.
13. Stein RT, Bont LJ, Zar H, Polack FP, Park
C, Claxton A, et al. Respiratory syncytial
virus hospitalization and mortality:
Systematic review and meta-analysis.
Pediatr Pulmonol. 2017; 52(4): 556-69.
14. Cao Q, Chen YC, Chen CL, Chiu CH. SARSCoV-2 infection in children: Transmission
dynamics and clinical characteristics.
Journal of the Formosan Medical
Association = Taiwan yizhi. 2020; 119(3):
670-3.