แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเด็ก ในภาวะฉุกเฉินสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

Main Article Content

กฤชฐา จีระวงศ์พานิช

บทคัดย่อ

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หลักการในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กที่สงสัยหรือได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ
COVID-19 คือ ลดการสัมผัสเชื้อ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนควรใส่ชุด PPE จำกัดจำนวนบุคลากร
และมีแนวทางในการเริ่มและการหยุด CPR ที่ชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

1. กรมการแพทย์ (2563). ค�ำแนะน�ำการใช้
อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal
Protective Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20
เมษายน 2563[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 21 เม.ย.
2563]. เข้าถึงได้จาก
2. http://covid19.dms.go.th/Content/Select_
Landding_page?contentId=63
3. Edelson DP, Sasson C, Chan PS, Atkins DL,
Aziz k, Becker LB, et al. Interim Guidance for
Basic and Advance Life Support in Adults,
Children, and Neonates With Suspected
or Confirmed COVID-19: Emergency
Cardiovascular Care Committee and Get
With the Guidelines®-Resuscitation Adult
and Pediatric Task Forces of the American
Heart Association in Collaboration with the
American Academy of Pediatrics, American
Association for Respiratory Care, American
College of Emergency Physicians, The
Society of Critical Care Anesthesiologists,
and American Society of Anesthesiologists:
Supporting Organizations: American
Association of Critical Care Nurses and
National EMS Physicians. Circulation. 2020;
1-18. [Internet] Accessed: 17 April 2020.
Available from: https://doi.org/10.1161/
CIRCULATIONAHA.120.047463
4. คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต. แนวทาง
ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก ส�ำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ฉบับ 2 เมษายน 2563 [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ
17 เม.ย. 2563] เข้าถึงได้จาก: https://tinyurl.
com/rgjq66q
5. Liew et al. Safe patient transport for
COVID-19. Critical Care. (2020);24:94
[Internet] Accessed: 17 April 2020. Available
from: https://doi.org/10.1186/s13054-020-
2828-4
6. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. MOPH
ED.TRIAGE. นนทบุรี: ส�ำนักวิชาการแพทย์ กรม
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2561: 1-21
7. Australian Government: Department of
Health and Ageing. Emergency Triage
Education Kit: triage Quick Reference Guide.
[Internet] Accessed: 17 April 2020. Available
from: www.health.gov.au
8. Gilboy N, Tanabe T, Travers D, Rosenau AM.
Emergency Severity Index (ESI): A Triage Tool
for Emergency Department Care, Version 4.
Implementation Handbook 2012 Edition.
AHRQ Publication No. 12-0014. Rockville,
MD. Agency for Healthcare Research and
Quality. November 2011: 7-16