ส่งท้ายปีเก่าและสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งกับเชียงรายเวชสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2564
ใน ระหว่างสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกว่า COVID-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ และกำลังประสบปัญหากับการกลายพันธุ์ของไวรัสร้าย โควิด-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกตั้งชื่อเรียกให้ตามลำดับตัวอักษรกรีก ว่า “โอมิครอน” (Omicron) อย่างไรก็ดีทุกชีวิต และกิจกรรมต่าง ๆ คงต้องดำเนินต่อไป

ในส่วนเนื้อหาของเชียงรายเวชสารฉบับนี้ขอเสนอบทนิพนธ์ต้นฉบับ บทความพิเศษ และรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 16 เรื่อง

ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและงานวิจัยเข้ามาเพื่อเผยแพร่ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการประเมินบทความและนิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อให้ข้อคิดในการปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น  ในวาระส่งท้ายปีเก่าและสวัสดีปีขาล ขอให้ทุกๆ ท่าน ยังคงเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันการเกิดโรคหรือการเกิดโรคที่รุนแรง ดำเนินชีวิตด้วย NEW Normal
มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ทุกสายพันธ์เทอญ

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

ปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลันรุนแรงนอกโรงพยาบาล

ปพิชญา พิเชษฐบุญเกียรติ, ชุติกาญจน์ ทำนักผล, นิลุบล บุริจันทร์, บุญสิตา นิ่มนวล, พรปวีณ์ เหล็กทราย, รัชนีรมณ์ เกสร, สุธินี ไกลถิ่น

34-43