ความคาดหวังกับการรับรู้คุณภาพการบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสระบุรี

Main Article Content

ทรงวุฒิ สารจันทึก
น้ำฝน ศรีบัณฑิต

บทคัดย่อ

ความเป็นมา คุณภาพการบริการเป็นหัวใจสำคัญต่องานด้านการบริการที่สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ การได้รับบริการที่ผู้รับบริการรับรู้ และสอดคล้องกับความคาดหวังบ่งถึงการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งน่าจะนำมาประกอบการพิจารณาคุณภาพของการบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิได้


วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสระบุรี


วิธีการศึกษา เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับบริการ ณ คลินิกโรคเรื้อรังหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดสระบุรี จำนวน 182 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test


ผลการศึกษา ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อการบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในจังหวัดสระบุรี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ในด้านการตอบสนองต่อผู้ที่มารับบริการ และด้านความเข้าใจผู้ที่มารับบริการ (4.58+0.41 vs 4.30+0.49, p<0.01 และ 4.40+0.44 vs 4.13+0.63, p <0.01 ตามลำดับ) โดยความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการรับรู้เกือบทุกด้านของการบริการ ยกเว้นในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ที่พบว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้ของผู้ป่วยเบาหวานต่อการบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิมีมากกว่าความคาดหวังแต่ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (4.27+0.40 vs 4.26+0.43, p=0.919)


สรุปผลและข้อเสนอแนะ ในมุมมองของผู้ป่วยเบาหวาน คุณภาพการบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ถือว่ายังไม่มีคุณภาพ เนื่องจากการได้รับบริการไม่ตรงตามที่ความคาดหวังหรือบริการที่ได้รับ หรือการรับรู้ในบริการต่ำกว่าความคาดหวังในเกือบทุกด้าน จึงควรมีการปรับปรุงให้ได้บริการที่มีคุณภาพต่อไป เพื่อลดช่องว่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังในบริการของผู้ป่วย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Yousapronpaiboon K, Phondej W. Measuring pharmacy service quality of public hospitals in Thailand. 9th Annual London Business Research Conference; 2014 August 4-5; Imperial College, London.

Thawornwatthanayong W. Survey of medicinal remaining and causal factors: case study of chronic disease patients in Nong Pak Lowng Sub-District, Mueang District, Nakhon Pathom Province. Journal of Public Health. 2016;21(1):1-12. (in Thai)

Wongphan S. Service quality as per expectations and perceptions of service recipients in outpatient work of government hospitals in Suphanburi Province [Thesis]. Nakhon Pathom: Mahidol University; 1998. (in Thai)

Mongkolsri N. Quality of services as per service quality expectations and perception of service recipients at outpatient work, University Hospital, Burapha University Health Science Center. Journal of Faculty of Nursing. 2005;13(3):61-73. (in Thai)

Komonhiran N. Quality of Services as per perceptions of service recipients in Outpatient Department of Medical Rehabilitation Division of Bhumibol Adulyadej Hospital [Thesis]: Sukhothai Thammathirat Open University; 2007. (in Thai)

Phrommalee J. Quality of service as per expectations and perceptions of service recipients at outpatient servicing work group, Queen Sirikit National Institute of Children Health. Pediatrics Journal. 2008;15(3):40-4. (in Thai)

Champathong T. Service quality expectations and perceptions before and after service uses of outpatients at Post-governmental Work Hours Special Clinic, Siriraj Hospital: Case study of Siriraj Hospital [Thesis]. Chonburi: Burapha University; 2010.

Statistics of Home Visits for Diabetic Patients by Pharmacists of Saraburi Province A.D. 2020. (unpublished)

Key performance indicator [Internet]. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2021 [cited 2021 December 21]. Available from: http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi-list/view/?id=169.

Yamane T. Statistics: an introductory analysis. 3rd ed. New York: Harper & Row; 1973.

Rovinelli RJ, Hambleton RK. On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Massachusetts: The University of Massachusetts; 1976. Report No.: 24.

Nuttadee N, Samuni K. Evaluation of home visits by multidisciplinary team with pharmacists to solve medicinal use problems in diabetic and hypertension patients at Nam Phong Hospital in Khon Kaen Province. Journal of Thai Pharmacy. 2016;8(1):20-30. (in Thai)

Yodnaen S. Assessment of service quality from differences between expectations and perceptions of pharmaceutical work service recipients in primary health care servicing facilities in Bangkok [Thesis]: Srinakharinwirot University: 2008. (in Thai)

Khunaroop P. People's expectations, perceptions and satisfaction on service quality of Community Hospital of Don Kaeo Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province. Phikanetsarn. 2015;11(2):10. (in Thai)

Arsanam P. The Relationship between service quality and customer satisfaction of pharmacy. departments in public hospitals.International Int J Innov Techno Manag. 2014;5(4):261-5.

Thom-uttha P, Phatthanajak C, Thom-uttha A, Khampha S, Phoomvanichkit S, Jeeraamphornwat P, Pelarin P. Effects of continuing pharmaceutical care for patients in communities by home visits in health servicing network in Muang District, Maha Sarakham Province. Srinakarin Medical Journal. 2017;32(3):1-12.

Peprah AA, Atarah BA. Assessing patient’s satisfaction using SERVQUAL model: a case of Sunyani Regional Hospital, Ghana. Int J Bus Soc Res. 2014;4(2):133-43.