อัตราการผ่าตัดคลอดตามระบบ Robson ของโรงพยาบาลแม่สาย

Main Article Content

สันต์ธีร์ ติยะธะ

บทคัดย่อ

ความเป็นมา           


อัตราการผ่าตัดคลอดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ได้มีการใช้ระบบ Robson จำแนกเพื่อหาอัตราการผ่าตัดคลอดและเปรียบเทียบการผ่าตัดคลอดในหญิงตั้งครรภ์ 10 กลุ่ม เพื่อหาอัตราการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นกันอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่มีรายงานการใช้อัตราการผ่าตัดคลอดตามระบบ Robson ของโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิ ดังนั้นจึงทำการศึกษาเพื่อหาอัตราการผ่าตัดคลอดตามระบบ Robson เพื่อเป็นแนวทางในการลดอัตราการผ่าตัดคลอดต่อไป


วัตถุประสงค์


            เพื่อหาอัตราการผ่าตัดคลอดตามระบบ Robson ของโรงพยาบาลแม่สาย


วิธีการศึกษา


            การศึกษาแบบภาคตัดขวางของหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดที่ห้องคลอด โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2563 และหาอัตราการผ่าตัดคลอดในแต่ละกลุ่มตามระบบ Robson


ผลการศึกษา


กลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดจำนวนทั้งสิ้น 2,005 ราย เมื่อจำแนกหญิงตั้งครรภ์ตามระบบ Robson พบว่า ร้อยละ 42 เป็นหญิงตั้งครรภ์หลังที่ไม่เคยผ่าตัดคลอด (กลุ่ม 3) มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือหญิงตั้งครรภ์แรกที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ (กลุ่ม 1) พบร้อยละ 38.65  หญิงตั้งครรภ์ผ่าตัดคลอด 406 ราย คิดเป็นอัตราการผ่าตัดคลอดร้อยละ 20.25 พบการผ่าตัดคลอดมากที่สุดในหญิงตั้งครรภ์ที่เคยผ่าตัดคลอด 1 ครั้ง (กลุ่ม 5.1) ร้อยละ 31.28 ของการผ่าตัดคลอดทั้งหมด รองลงมากลุ่ม 1 คิดเป็นร้อยละ 26.35 ของการผ่าตัดคลอดทั้งหมด


สรุปและข้อเสนอแนะ


            หญิงตั้งครรภ์หลังทุกคนที่เคยผ่าตัดคลอดอย่างน้อย 1 ครั้ง (กลุ่ม 5)  มีจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดมากซึ่งเป็นผลมาจากการผ่าตัดคลอดครั้งแรกที่มีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นการลดการผ่าตัดคลอดของโรงพยาบาลคือการลดการผ่าตัดคลอดครั้งแรก โดยทำการผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์ โดยเฉพาะการวินิจฉัยภาวะการผิดสัดส่วนของศีรษะทารกและช่องเชิงกรานซึ่งเป็นข้อบ่งชี้หลักของการผ่าตัดคลอดครั้งแรกของโรงพยาบาลแม่สาย

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Mei C, Yang W, Wei X, Wu K, Huang D. The Unique Microbiome and Innate Immunity During Pregnancy. Front Immunol 2019;10:2886.

Ye J, Zhang J, Mikolajczyk R, Torloni MR, Gülmezoglu AM, Betran AP. Association between rates of caesarean section and maternal and neonatal mortality in the 21st century: a worldwide population-based ecological study with longitudinal data. BJOG. 2016;123(5):745-53.

Betrán AP, Vindevoghel N, Souza JP, Gülmezoglu AM, Torloni MR. A systematic review of the Robson classification for caesarean section: what works, doesn't work and how to improve it. PLoS One. 2014 3;9(6):e97769.

Robson M. Classification of cesarean sections. Fetal and Maternal Medicine Review 2001;12:23-39.

Betran A, Torloni M, Zhang J, Gülmezoglu A, WHO working group on caesarean section. WHO statement on caesarean section rates. BJOG 2016;123:667–70.

Betran AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gulmezoglu AM, Torloni MR. The Increasing Trend in Caesarean Section Rates: Global, Regional and National Estimates: 1990-2014. PLoS One. 2016;11(2):e0148343.

Ming Y, Li M, Dai F, Huang R, Zhang J, Zhang L, et al. Dissecting the current caesarean section rate in Shanghai, China. Scientific Reports. 2019;9(1):1-8.

Charoenboon C, Srisupundit K, Tongsong T. Rise in cesarean section rate over a 20-year period in a public sector hospital in northern Thailand. Arch Gynecol Obstet 2013;287(1):47-52.

Yukaew N. Cesarean section rate according to Robson’s classification. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 2560;3:262-71.

Sornsukonrat S. Robson classification: a guide booklet. Bangkok: Rajavithi Hospital; 2018.

Vogel JP, Betrán AP, Vindevoghel N, Souza JP, Torloni MR, Zhang J, et al. Use of the Robson classification to assess caesarean section trends in 21 countries: a secondary analysis of two WHO multicountry surveys. Lancet Glob Health 2015;3(5):e260-70.

Beck S, Wojdyla D, Say L, Betran AP, Merialdi M, Requejo JH, et al. The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal mortality and morbidity. Bull World Health Organ 2010;88(1):31-8.

Howson CP, Kinney M, Lawn JE, editor. March of Dimes, PMNCH, Save the Children, WHO. Born Too Soon: the global action report on preterm birth. Geneva: World Health Organization;2012.

Liu S, Liston RM, Joseph KS, Heaman M, Sauve R, Kramer MS, et al. Maternal mortality and severe morbidity associated with low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery at term. CMAJ 2007;176(4):455-60.

Barber EL, Lundsberg LS, Belanger K, Pettker CM, Funai EF, Illuzzi JL. Indications contributing to the increasing cesarean delivery rate. Obstet Gynecol 2011;118(1):29-38.

Wu Y, Kataria Y, Wang Z, Ming WK, Ellervik C. Factors associated with successful vaginal birth after a cesarean section: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2019;19(1):360.

Zhang J, Landy HJ, Ware Branch D, Burkman R, Haberman S, Gregory KD, et al. Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. Obstet Gynecol. 2010;116(6):1281-7.

Caughey AB, Cahill AG, Guise JM, Rouse DJ. Safe prevention of the primary cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 2014;210(3):179-93.

Arulkumaran S, Koh CH, Ingemarsson I, Ratnam SS. Augmentation of labour--mode of delivery related to cervimetric progress. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1987;27(4):304-8.

Rouse DJ, Owen J, Hauth JC. Active-phase labor arrest: oxytocin augmentation for at least 4 hours. Obstet Gynecol 1999;93(3)323-8.

Berhan Y, Haileamlak A. The risks of planned vaginal breech delivery versus planned caesarean section for term breech birth: a meta-analysis including observational studies. BJOG. 2016;123(1):49-57.

Gibson KS, Waters TP. Measures of success: prediction of successful labor induction. Semin Perinatol. 2015;39(6):475-82.

Thanh BYL, Lumbiganon P, Pattanittum P, Laopaiboon M, Vogel JP, Oladapo OT, et al. Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth: a secondary analysis of the WHO Global and Multi-country Surveys. Sci Rep 2019;9(1):15556.