การตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่นในกลุ่มชนชาติพันธุ์ม้ง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ณฐกร เพ็งพ่วง
พิษณุรักษ์ กันทวี
จตุพงศ์ สิงหราไชย

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : ความเป็นมากลุ่มชาติพันธุ์ม้งคือกลุ่มที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการกล่อมเกลาทางสังคมในแบบเดียวกันที่สืบทอดต่อกันมาเป็นของตนเอง แม้ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ที่มองว่าการแต่งงานเร็วเป็นเรื่อง “ปกติ” ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อย นำไปสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการตั้งครรภ์ซ้ำยังส่งผลกระทบทวีความรุนแรงมากขึ้น


วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบวิจัยเชิงธรรมชาติ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามกรอบแนวคิดโดยใช้ทฤษฎีระบบชีวนิเวศวิทยา (Process-Person-Context-Time: PPCT Model) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจงร่วมกับ Snowball technique จำนวน 18 ราย คือวัยรุ่นหญิงผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ซ้ำหรือเคยมีประวัติการตั้งครรภ์ซ้ำอายุระหว่าง 10 – 19 ปีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาแก่นสาระ


ผลการศึกษา : วัยรุ่นหญิงกลุ่มชาติพันธุ์ม้งมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดแต่ขาดประสบการณ์ในการใช้รวมถึงได้รับข้อมูลด้านลบของผลข้างเคียง ชี้ให้เห็นถึงการรับรู้ความสามารถในการป้องกันแต่การขาดความตระหนัก และการมีเจคติทางด้านบวกต่อการตั้งครรภ์ซ้ำ โดยมีแรงสนับสนุนจากครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์โดยตรง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของครอบครัวกับฝ่ายหญิงที่กลายเป็นสมบัติของสามี คือ ผู้นำครอบครัวฝ่ายสามีจะมีอิทธิพลต่อความต้องการเพศบุตรและความคาดหวังจากการตั้งครรภ์ รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์และการเข้ารับบริการสาธารณสุข นำไปสู่การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ้ำซึ่งถูกกดทับจากประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อเป็นปัจจัยเอื้อสำคัญต่อการแสดงออกพฤติกรรมของวัยรุ่นหญิงและครอบครัว รวมถึงการดูแลตนเองระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด


สรุปและข้อเสนอแนะ :การมีเจคติที่ดีต่อการตั้งครรภ์ซ้ำโดยมีครอบครัวคอยสนับสนุนภายใต้ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อที่เอื้อต่อการแสดงออกพฤติกรรมของวัยรุ่นหญิง เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการบุตรชายในสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ทั้งนี้มีข้อคิดเห็นว่าการลดระดับความรุนแรงของปัญหาตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นได้นั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากผู้บริหารทั้งในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Pongsapich A. Cultural Diversity. Bangkok: Chulalongkorn University. 2002.
2. Highland Health Development Center. Health Status survey of hill tribe. n.p. Highland Health Development Center. 2004.
3. Raneri LG, Wiemann CM. Social Ecological Predictors of Repeat Adolescent Pregnancy. Perspect Sex Reprod Health [Internet]. 2007 Mar 1 [cited 2021 Jul 18];39(1):39–47. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1363/3903907
4. Ganatra B, Hirve S. Induced Abortions Among Adolescent Women in Rural Maharashtra, India. Reprod Health Matters [Internet]. 2002 May 1 [cited 2021 Jul 18];10(19):76–85. Available from: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=zrhm21
5. Sukwong P. Other people’s life : lived experiences of depression in Hmong women. J Ment Heal Thai [Internet]. 2017 May 31 [cited 2021 Jul 18];25(2):84–95. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/142691
6. Shrestha Sarala. Socio-cultural factors influencing adolescent pregnancy in rural Nepal. Int J Adolesc Med Health [Internet]. 2002;14(2):101–10. Available from: https://doi.org/10.1515/IJAMH.2002.14.2.101
7. UNICEF Thailand. Situation Analysis of Adolescent Pregnancy in Thailand. Synthesis report 2015. Bangkok: UNICEF Thailand; 2016.
8. Chaimano M, Ongkasing C. A Study of Sexuality of Teenage Pregnancy in School. J Educ Thaksin Univ. 2018;18(1):65–76.
9. Miller JG. Living systems: The organization. Behav Sci [Internet]. 1972 Jan 1 [cited 2021 Jul 18];17(1):1–182. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bs.3830170102
10. Trivedi SS. Health Concerns amongst Adolescent Girls. JIMSA. 2012;25(2):67.
11. Kovavisarach E, Chairaj S, Tosang K, Asavapiriyanont S, Chotigeat U. Outcome of teenage pregnancy in Rajavithi Hospital. Med J Med Assoc Thail. 2010;93(1):1.
12. Pradhan R, Wynter K, Fisher J. Factors associated with pregnancy among adolescents in low-income and lower middle-income countries: A systematic review. J Epidemiol Community Health. 2015;69(9):918–24.
13. Lowdermilk DL, PERRY SE. Maternity & Women’s Health Care [Internet]. Mosby; 2004. (Maternity & Women’s Health Care). Available from: https://books.google.co.th/books?id=9mWYQgAACAAJ
14. Wattanathamrong V, Sirisopon N, Kainakha P, Onsiri S, Amitpie C, Anek A, et al. Factors Related Intention Contraception Type Implants in repeat Pregnancies adolescents. J R Thai Army Nurses. 2017;18(Supplement):102–11.
15. Wisarutkasempong A, Muangpin S. Factors Related to the Intention to Repeat Pregnancy among Pregnant Adolescents. Srinagarind Med J. 2015;30(3):262–9.
16. Srivilai K. Repeated Pregnancy among Adolescents: A Case Study in a Community Hospital, Southern Thailand. South Coll Netw J Nurs Public Heal. 2016;3(3):142–52.
17. Conde-Agudelo A, Belizán JM, Breman R, Brockman SC, Rosas-Bermudez A. Effect of the interpregnancy interval after an abortion on maternal and perinatal health in Latin America. Int J Gynecol Obstet. 2005;89(SUPPL. 1):34–40.
18. Mahavarkar SH, Madhu CK, Mule VD. A comparative study of teenage pregnancy. J Obstet Gynaecol (Lahore). 2008;28(6):604–7.
19. Reime B, Schücking BA, Wenzlaff P. Reproductive outcomes in adolescents who had a previous birth or an induced abortion compared to adolescents’ first pregnancies. BMC Pregnancy Childbirth. 2008;8:4.
20. Partington SN, Steber DL, Blair KA, Cisler RA. Second Births to Teenage Mothers: Risk Factors For Low Birth Weight and Preterm Birth. Perspect Sex Reprod Health. 2009;41(2):101–9.
21. Papri FS, Khanam Z, Ara S, Panna MB. Adolescent Pregnancy: Risk Factors, Outcome and Prevention. Chattagram Maa-O-Shishu Hosp Med Coll J [Internet]. 2016;15(1):53. Available from: http://banglajol.info/index.php/CMOSHMCJ/article/view/28764
22. Pérez-López FR, Chedraui P, Kravitz AS, Salazar-Pousada D, Hidalgo L. Present problems and controversies concerning pregnant adolescents. Open Access J Contracept. 2011;2:85–94.
23. Pfitzner MA, Hoff C, McElligott K. Predictors of repeat pregnancy in a program for pregnant teens. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2003;16(2):77–81.
24. Pathfinder International. Adolescents—overview and facts. A comprehensive training course: reproductive health services for adolescents. Watertown, MA; 2002.
25. World Health Organization. Towards adulthood: exploring the sexual and reproductive health of adolescents in South Asia. Geneva: World Health Organisation; 2003.
26. Aeamsamarng P, Srisuriyawet R, Homsin P. Risk factors of unintended repeat pregnancy among adolescents. Public Heal J Burapha Univ. 2013;8(1):55–67.
27. Polit DF, Kahn JR. Early Subsequent Pregnancy among Economically Disadvantaged Teenage Mothers. Am J Public Health. 1986;76(2):167–71.
28. El-Kamary SS, Higman SM, Fuddy L, McFarlane E, Sia C, Duggan AK. Hawaii’s Healthy Start Home Visiting Program: Determinants and Impact of Rapid Repeat Birth. Pediatrics [Internet]. 2004 Sep 1 [cited 2021 Jul 18];114(3):317–26. Available from: https://pediatrics.aappublications.org/content/114/3/e317
29. Darroch JE, Woog V, Bankole A, Ashford LS. Adding it up: Costs and benefits of meeting the contraceptive needs of adolescents. New York: Guttmacher Institute. New York New York Guttmacher Institute 2016 May.; 2016.
30. Blum RW, Gates Sr WH. Girlhood not motherhood. Preventing adolescent pregnancy. New York New York United Nations Population Fund [UNFPA] 2015 Dec.; 2015.
31. Loaiza E, Liang M. Adolescent pregnancy: a review of the evidence. 2013;
32. Kuruvilla S, Bustreo F, Kuo T, Mishra CK, Taylor K, Fogstad H, et al. The Global strategy for women’s, children’s and adolescents’ health (2016–2030): a roadmap based on evidence and country experience. Bull World Health Organ. 2016;94(5):398.
33. World Health Organization. Strategic Guidance on Accelerating Actions for Adolescent Health in South-East Asia Region (2018–2022). 2018;
34. Domenico DM, Jones KH. Adolescent Pregnancy in America: Causes and Responses. J Vocat Spec Needs Educ [Internet]. 2007;30(1):4–12. Available from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ841380.pdf
35. Ministry of Public Health. Bureau of Reproductive.Reproductive Health Survey. 2016.
36. UNFPA. The State of Thailand’s Population Report 2013. Bangkok: the United Nations Population Fund Thailand Country Office and the Office of the National Economic and Social Development Board; 2014. 88 p.
37. Acharya DR, Bhattaria R, Poobalan AS, Van Teijlingen E, Chapman GN. Factors associated with teenage pregnancy in South Asia: a systematic review. Heal Sci Jo [Internet]. 2010;4(1):3–14. Available from: http://eprints.bournemouth.ac.uk/12940/4/licence.txt
38. Sayem AM, Nury ATMS. Factors associated with teenage marital pregnancy among Bangladeshi women. Reprod Health. 2011;8(1):1–6.
39. Patidar H. Pregnancy outcomes among adolescent tribal women: Insights from south-east rajasthan, india. Epidemiol Biostat Public Heal. 2015;12(2):1–9.
40. Lawang W, Sunsern R. PPCT Model: Bioecological Model for Developing Health of People with Chronic Conditions in the Community. J R Thai Army Nurses. 2015;16(2 (May-Aug)):15–20.
41. Pancharern S. Factors related to the intention to repeat pregnancy among pregnant adolescents. J Soc Sci Buddhistic Anthropol. 2020;5(10):231–47.
42. Bonkuea P. A Study of unwanted teenage pregnancies. In Pathiu district. Chumphon province. Community Heal Dev Q. 2017;5(2):197–216.
43. Kawansu P, Mankhonksoong P, Kavansu P. The Study of Unwanted Teenage Pregnancies in Nakhon Phanom Province. Gov J. 2019;8(1):497–518.
44. Boonchu K. The Perceptions, Values, and Sexual Behavior of Teenage Pregnancy at Dontum District in Nakhon Pathom Province. Christ Univ J. 2012;18(1):110–25.
45. Wisarutkasempong A, Muangpin S. Factors Related to the Intention to Repeat Pregnancy among Pregnant Adolescents. Srinagarind Med J. 2015;30(3):262–9.
46. Leelerd A, Hemchayart W. Development of a Conceptual Framework for an Analysis of Guardian’s Parenting Styles in Hmong Hill Tribe Group. J Educ Stud. 2020;48(3):389–404.
47. Chunta S. Gender Roles in Reproductive Health : Case Study of Hmong in Chiang Rai. Nakhornpathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2001.
48. Wanchaitanawong W. Factors Affecting Contraception of Hmong and Karen Hill Tribe Women. Bangkok: Mahidol University; 1991.
49. Dulitha F, Nalika G, Upul S, Chrishantha WM, De Alwis SR, Hemantha S, et al. Risk factors for teenage pregnancies in Sri Lanka: Perspective of a community based study. Heal Sci J. 2013;7(3):269–84.
50. Viengsima T, Phirasant J. จุเป๊าะ : เล่นเพื่อรัก...วัฒนธรรมการเลือกคู่. J Fine Appl Arts Khon Kaen Univ. 2020;12(1):101–26.
51. Anupol Sanit. The cultural assimilation between Hmong-Thai : a case study of Ban Nong Hoy Mai, Tambol Mae Ram, Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai. Chiang Mai: Chiang Mai Rajabhat University; 2002.
52. Pattaratuma A. Hmong. J For Manag. 2008;2(4):84–97.
53. Chanpheng Thao. Cultural environment of ancient Hmong community : Ban Num Bong and Ban Hoyhai Xamtai, Huaphanh, Lao PDR. Silpakorn University; 2013.
54. Saengswang J, Chupradit P, Chunpradab P, Warahas J. Using of social network for behavioral health promotion of adolescent mothers in the puerperium period. J South Technol. 2019;12(1):236–44.