เป็นเวลากว่า 10 ปี นับแต่ “เชียงรายเวชสาร” ฉบับปฐมฤกษ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข  และนับว่าเชียงรายเวชสารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) ซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันให้เราพัฒนาคุณภาพของวารสารต่อไป

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ ประกอบด้วยจำนวนเรื่องถึง 14 เรื่อง เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ 13 เรื่อง และบทความพิเศษ 1 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีความน่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจเป็นอย่างมาก

ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้อ่าน ผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมบรรณาธิการทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชียงรายเวชสารให้เป็นวารสารวิชาการ ที่เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์  และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ หวังว่าเชียงรายเวชสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้ป่วยและองค์กรต่อไปคู่กับฟ้าใหม่ ปีใหม่ 2563 และปีต่อๆ ไป

         ส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ 2563

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-31

การศึกษาภาวะการรับกลิ่นและปัจจัยที่มีผลต่อการรับกลิ่นในผู้สูงอายุชาวไทย

ขวัญชนก ริยะปาน, ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์ , กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนสิริ, สุปราณี ฟูอนันต์ , สายสวาท ไชยเศรษฐ

100-105