เชียงรายเวชสาร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข  รับบทความภาษาไทย ที่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้ใหม่ในการนำไปพัฒนางาน บทความมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณากลั่นกรองก่อนลงตีพิมพ์ (double-blind peer review)  

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2567): เชียงรายเวชสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เมษายน 2567

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงเดือนแห่งปีใหม่ ทั้งปีใหม่สากล คือ 1 มกราคม และปีใหม่ไทยคือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 นี้ยูเนสโก ได้มอบประกาศนียบัตรรับรองขึ้นทะเบียน สงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สำหรับวารสารที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ ศูนย์ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) ในปีนี้เป็นก้าวย่างที่ทุกวารสารรวมถึงเชียงรายเวชสาร ต้องเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของวารสารอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับการรับรองระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง 2567 (Approved by TCI during 2020-2024)
เชียงรายเวชสารฉบับนี้ยังคงมีเนื้อหาที่น่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและงานวิจัยเข้ามาเพื่อเผยแพร่ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการประเมินบทความและนิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อให้ข้อคิดในการปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น และขอบคุณคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่สนับสนุนให้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทีมบรรณาธิการทุกท่านที่ช่วยกันจัดทำ และพัฒนาคุณภาพของวารสาร และเชื่อว่าเชียงรายเวชสารจะเป็นวารสารทางวิชาการคู่กับวงการสาธารณสุขตลอดไป

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

การศึกษาระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับยาทางไปรษณีย์กับรับยาที่ ห้องตรวจศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลลำปาง

ชนินท์ ประคองยศ, ชื่นชนก เชี่ยวชาญธนกิจ, นิธิศ คุณาพงศ์ศิริ, ปารียา ปาละวงศ์, ภานุสรณ์ อ้วนใส

8-15

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหายใจล้มเหลวในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19

พีรอาจ ศักดิ์สิทธิวิวัฒนะ , นรีกานต์ อินทำ , กมลนัทธ์ ปินตา , ธนวันต์ คำรศ, จินตนาภรณ์ อุตุพร , นนท์ธิรา วงศ์ไชย , กิตติพร ศิริรัชนีกร , นภัทร ลิ้มวณิชย์กุล

37-47

ดูทุกฉบับ