ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2019): เชียงรายเวชสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ธันวาคม

เป็นเวลากว่า 10 ปี นับแต่ “เชียงรายเวชสาร” ฉบับปฐมฤกษ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข  และนับว่าเชียงรายเวชสารได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI) ซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันให้เราพัฒนาคุณภาพของวารสารต่อไป

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ ประกอบด้วยจำนวนเรื่องถึง 14 เรื่อง เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ 13 เรื่อง และบทความพิเศษ 1 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีความน่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจเป็นอย่างมาก

ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้อ่าน ผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมบรรณาธิการทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชียงรายเวชสารให้เป็นวารสารวิชาการ ที่เป็นศูนย์รวมบทความทางวิชาการทางการแพทย์  และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประสบการณ์ ผลงานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ หวังว่าเชียงรายเวชสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้ป่วยและองค์กรต่อไปคู่กับฟ้าใหม่ ปีใหม่ 2563 และปีต่อๆ ไป

         ส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ 2563

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-31

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูเล่มทุกฉบับ

เชียงรายเวชสาร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข โดยมีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายน และ ธันวาคม) รับบทความภาษาไทย ที่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้ใหม่ในการนำไปพัฒนางาน บทความมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณากลั่นกรองก่อนลงตีพิมพ์ (double-blind peer review)