ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2564): เชียงรายเวชสาร

ปัจจุบันเชียงรายเวชสารได้ดำเนินการ เข้าสู่ปีที่ 13 ซึ่งมีจำนวนบทความเผยแพร่ครอบคลุมในด้านการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข รวมถึงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งวารสารได้การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 2 มาอย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อีกทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนเผยแพร่
เชียงรายเวชสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เมษายน มีเนื้อหาจำนวนทั้งสิ้น 15 บทความ ประกอบไปด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ บทความพิเศษ รายงานผู้ป่วย ซึ่งมีความหลากหลายของบทความให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา ซึ่งแต่ละเรื่อง
ล้วนมีความน่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจเป็นอย่างมาก บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind)
ในปีนี้ทุกพื้นที่ยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วงของการระบาดระลอกที่ 3 และเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของการเกิดโรค ขอให้ทุกๆ ท่าน เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย และปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19
ท้ายนี้ กองบรรณาธิการเชียงรายเวชสาร ใคร่ขอขอบคุณผู้เขียนและผู้อ่านทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลา และส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสและยินดีเบิดรับบทความที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

บทความพิเศษ

ดูเล่มทุกฉบับ

เชียงรายเวชสาร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 3 ฉบับ (เมษายน สิงหาคม และธันวาคม) รับบทความภาษาไทย ที่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้ใหม่ในการนำไปพัฒนางาน บทความมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณากลั่นกรองก่อนลงตีพิมพ์ (double-blind peer review)