ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2563): เชียงรายเวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

เชียงรายเวชสารฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อีกหนึ่งปี แต่ฉบับนี้ยังอยู่ในช่วงการระบาดของ COVID -19 ที่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นขาลง แต่กลับกำลังระบาดขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ ท่าน
มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ สวัสดีปีใหม่ ปีฉลู 2564
เนื้อหาในเชียงรายเวชสารฉบับนี้มีเรื่องที่น่าสนใจถึง 12 เรื่อง เช่น รูปแบบ CAVE ในกรณีปฏิบัติการช่วยชีวิต 13 หมูป่า ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่เหตุการณ์แม้จะผ่านไป 2 ปีแล้ว แต่ผลงานนี้ ถือเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development) ที่ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ได้กรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เรียกว่า รูปแบบ CAVE เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขสามารถนำไปปรับใช้ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับภาวะฉุกเฉินดังกล่าวเสมอ ส่วนท่านผู้อ่านที่สนใจงานศึกษาวิจัย ในฉบับนี้มีบทความพิเศษเรื่อง การสุ่มเมนดีเลียน: จากกระบวนการสุ่มโดยธรรมชาติสู่รูปแบบงานวิจัยที่ทันสมัย ซึ่งกล่าวถึง ที่มาและความสำคัญของการสุ่มเมนดีเลียน (Mendelian Randomisation) หลักการของการศึกษาในรูปแบบเมนดีเลียน เปรียบเทียบกับการสุ่มที่มีการควบคุม (Randomised Controlled Trials, RCTs) ที่น่าจะนำไปปรับใช้ได้ นอกจากนี้ ยังมีนิพนธ์ต้นฉบับเรื่องอื่นๆ โดยผู้นิพนธ์ทั้งที่เป็นแพทย์สาขาต่าง ๆ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ
ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชียงรายเวชสาร ทั้งผู้บริหารโรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นแก่ผลงานวิชาการทุกเรื่อง ทีมบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเชียงรายเวชสารจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย ประชาชน และองค์กรต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูเล่มทุกฉบับ

เชียงรายเวชสาร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 3 ฉบับ (เมษายน สิงหาคม และธันวาคม) รับบทความภาษาไทย ที่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้ใหม่ในการนำไปพัฒนางาน บทความมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณากลั่นกรองก่อนลงตีพิมพ์ (double-blind peer review)