เผยแพร่แล้ว: 2023-12-24

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี

หทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์, ยุพิน เครือบโสภา, สินาภรณ์ กล่อมยงค์, ฐิติมา คาระบุตร, จาฏุพัจน์ ศรีพุ่ม

e259249

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

นัยนา สถิตย์เสถียร , พวงทอง อินใจ , ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์, กาญจนา พิบูลย์ , นงลักษณ์ วิชัยรัมย์, สมหญิง บู่แก้ว, พลอยพันธ์ กลิ่นวิชิต

e266189

การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวในช่วงความปกติรูปแบบใหม่ระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีความแตกต่างกันด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และการป้องกันตนเองจาก COVID-19

อธิราช รัตนบุรี , เขมิกา พรหมรัตน์, โกเมนทร์ เอ้งฉ้วน, พัชรพร ปิ้นทองพันธ์, ประภัสสร แวทไธสง, ปนัสยา พหลภักดี, ศศิธร พริกบางเข็ม , นันทพร กลิ่นจันทร์

e260491

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนชนบทไทย: ประสบการณ์จากภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย

พนารัตน์ เจนจบ, เกศราภรณ์ ชูพันธ์, ศรินยา พลสิงห์ชาญ, นฤมล เอกธรรมสุทธิ์, สมาภรณ์ เทียนขาว, สมตระกูล ราศิริ

e266295

การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กันนิษฐา มาเห็ม, วรรณพร คำพิลา, สุกัญญา รักศรี, สายสุดา จันหัวนา, ก้าน กุณะวงค์, เนตร์นวรี พาคำ

e263765

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบอาหาร และโภชนาการเพื่อส่งเสริมโภชนาการชุมชน

อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ศศิธร ชิดนายี, อัมภิชา นาไวย์, พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, ศิริวรรณ ชูกำเนิด, มาริสา สุวรรณราช, วรางคณา บุตรศรี, สะอาด มุ่งสิน, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, รัชนี ครองละวะ

e267008

ปัจจัยทำนายภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

ทัตติยา ทองสุขดี, สุพร ดนัยดุษฎีกุล , ฐิติพงษ์ ตันคำปวน , ธวัชชัย มั่นคงศรีสุข

e261649

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ดุจเดือน เขียวเหลือง, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์ , กันตวิชญ์ จูเปรมปรี, กาญจนาภา ศุภบูรณ์, พรกมล วิศว์วิสุทธิ์

e267129

ผลของโปรแกรมการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อย

จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, ศิริกาญจน์ จินาวิน, หทัยกาญจน์ บางศรี, วาสนา สุขกันต์

e265631

การพัฒนาโปรแกรมการสร้างทักษะดูแลสุขภาพทางเพศ และพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยเจริญพันธุ์

สิตานันท์ ศรีใจวงศ์, ดุจเดือน เขียวเหลือง, ปฐพร แสงเขียว, สืบตระกูล ตันตลานุกูล

e268052

การพัฒนาแบบวัดความงอกงามทางใจหลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤติในเด็กยากไร้

รมิดา มหันตมรรค, นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

e262293