การประยุกต์ใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การทบทวนขอบเขตงานวิจัย

Main Article Content

อัศนี วันชัย
จิตติพร ศรีษะเกตุ
วิชัย เทียนถาวร

บทคัดย่อ

การทบทวนขอบเขตงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี    ในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้ ลักษณะการนำไปใช้และผลลัพธ์ของการใช้ สืบค้นข้อมูลปี 2555- 2565 จากฐานข้อมูล ThaiJo, Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, Scopus และ CINHAL มีงานวิจัยเพื่อพิจารณาบทความฉบับเต็ม 22 เรื่อง โดยวิจัยส่วนใหญ่เป็นวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีสุขภาพดีหรือเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง/เบาหวานมากที่สุด รองลงมาคือผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง วัตถุประสงค์การวิจัยส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการพัฒนาแนวทางการดูแล/ศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการดูแลสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง/เบาหวาน ลักษณะการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี มี 3 ลักษณะ คือ 1) ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองและจำแนกกลุ่มผู้ป่วย 2) ใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหรือสื่อในการให้ความรู้ทางสุขภาพสำหรับประชาชน 3) ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการและพัฒนาระบบการป้องกัน/ดูแลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาปิงปองจราจรชีวิต 7 สีไปใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการวิจัยเพื่อพัฒนาปิงปองจราจรชีวิต 7 สีสำหรับคัดกรองโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น ไตวายเรื้อรังหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยังคงมีความจำเป็นต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Adhikari, C., Dhakal, R., Adhikari, L. M., Parajuli, B., Subedi, K. R., Aryal, Y., Thapa, A. K. & Shah, K. (2022). Need for HTA supported risk factor screening for hypertension and diabetes in Nepal: A systematic scoping review. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 9, 898225– 898225. PubMed. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.898225

Ar-yuwat, S., Poonsup, A. & Meethip, N. (2017). Screening for hypertension and diabetes among Thai teenagers and adults in Muang District of Phitsanulok province. Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(suppl.), S131-S146. (in Thai).

Ayamuang, S., Buapetch, A. & Petchraschatachart, U. (2018). Development of drug self-management supporting program for adult with post hypertensive urgency patients. AL-NUR Journal of Graduate School, Fatoni University, 13(24), 179–196. (in Thai).

AYoh, N., Sittisart, V. & Na Wichian, S. (2022). The effectiveness of health promoting program on behavior modification based on PBRI’s model for patients with hypertension in Samokhae sub-district, Mueang district, Phitsanulok province. Journal of Boromarjonani College of Nursing Suphanburi, 5(2), 129–139. (in Thai).

Bauriboon, V. (2016). A guideline of development for prevention and control of diabetes and hypertension in Singburi Province. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 6(1), 60–70. (in Thai).

Bovornvitchotikan, T. (2017). A surveillance system for hypertension and diabetes using Vichai’s 7 color balls model. Knowledge Transformation Towards Thailand 4.0, 1–7. (in Thai).

Chamchan, D. (2022). Development of a health behavior modification model to reduce the incidence of diabetes among people at risk of diabetes, Chonsomboon Sub-district health promoting hospital, Nongmuang district, Lopburi province. Department of Health Service Support Journal, 18(3), 47–58. (in Thai).

Chokekerd, M. & Kaewcharoenta, P. (2018). The development a holistic health promotion model for people at risk of diabetes and hypertension based on community and people center with effectiveness. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10(1), 1–15. (in Thai).

Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand. (2020). (Draft) Action Plan for Prevention and Control of Diseases and Health Threats of the Country, Phase 2, Strengthening Phase (2023—2027).Retrieved from

efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://odpcddc.moph.go.th/Research/2566-2570.pdf (in Thai).

Division of Non-Communicable Diseases, Ministry of Public Health, Thailand. (2017). 5-Year national non-communicable disease prevention and control strategic plan (2017-2021). E-Motion Art Limited. (in Thai).

Gee, P., Greenwood, D. & Miller, L. (2015). The eHealth enhanced chronic care model: A theory derivation approach. Journal of Medical Internet Research, 17, e86. https://doi.org/10.2196/jmir.4067

Hemmara, E. & Muanpawong, T. (2022). The development of health behavior tracking model on chronic disease risk groups in the new normal of life under the COVID-19 situation 2022 Khuan Don district, Satun province. Journal of Public Health and Innovation, 2(1), 50–65. (in Thai)

Hirungerd, S., Vutiso, P. & Srimongkol, M. (2021). The effects of health belief model program on Knowledge, stroke prevention behavior and blood pressure levels in hypertensive patients the responsibility area of Kaeng Khro hospital, Chaiyaphum province. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 22(1), 478–487. (in Thai).

Jamjumroon, P. & Phatisena, T. (2017). Using the 7 colors diabetes mellitus self- awareness evaluation project in preventing and controlling diabetes in subdistrict health promotion hospitals in Nakhon Ratchasima. Ratchaphruek Journal, 15(2), 125–134. (in Thai).

Jongkasikit, N. (2016). A decision support system for analyzing the risk of two chronic diseases: Diabetes mellitus and hypertension. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal, 9(2), 11–19. (in Thai).

Juwa, S., Wongwat, R. & Manoton, A. (2019). The effectiveness of the health behavior change program with 7 colors ball tool on knowledge, health belief and behavior related to the prevention and control of hypertension and diabetes mellitus, in Maeka sub-district, Muang district, Phayao Province. Songklanagarind Journal of Nursing, 39(2), 127–141. (in Thai).

Lampo, C., Wangthong, A. & Wangthong, A. (2022). Outcomes of health service system development on quality of life of people in Pattani Province. Journal of Health Science, 31(3), 471–481. (in Thai).

Manakitsomboon, H. (2022). Number of patients with non-communicable diseases Thailand 2021, Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1309661/thailand-number-of- patients-with-non-communicable-diseases-by-type/. (in Thai).

Maneelert, C. (2021). Development of an application for screening diabetes and hypertension risk groups. Rajabhat Chiang Mai Research Journal, 22(3), 109–125. (in Thai).

Nateewattana, J., Chankawikun, R., Chaiwong, S., Yongying, P. & Tienthavorn, V. (2015). Vichai Model “7 colors” to surveillance for hypertension and diabetes of Phukamyao district population, Phayao province. Naresuan Phayao Journal, 8(1), 25–29. (in Thai).

Paterick, T. E., Patel, N., Tajik, A. J. & Chandrasekaran, K. (2017). Improving health outcomes through patient education and partnerships with patients. Proceedings (Baylor University. Medical Center, 30(1), 112–113. PubMed. https://doi.org/10.1080/08998280.2017.11929552

Potempa, K., Rajataramya, B., Singha-Dong, N., Furspan, P., Kahle, E. & Stephenson, R. (2022a). Thailand’s challenges of achieving health equity in the era of non-communicable disease. Pacific Rim International Journal of Nursing, 26(2), 187–197.

Potempa, K., Rajataramya, B., Singha-Dong, N., Furspan, P., Kahle, E. & Stephenson, R. (2022b). Thailand’s challenges of achieving health equity in the era of non-communicable disease. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(2), 187–197.

Sadtrakulwatana, V. (2018). The development of a chronic diseases clinic model (diabetes, hypertension) in primary health care units, Mueang District, Sing Buri Province. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 8(1), 24–36. (in Thai).

Sarakshetrin, A., Rungnoei, N., Daungchan, C., Tongpeth, J. & Saengthong, S. (2023). Health promotion for patients with diabetes Mellitus and hypertension in the community: A new model to enhance nursing students’ competencies. Journal of Nursing and Education, 16(1), 13–31. (in Thai).

Schmidt, B.-M., Durao, S., Toews, I., Bavuma, C. M., Hohlfeld, A., Nury, E., Meerpohl, J. J. & Kredo, T. (2020). Screening strategies for hypertension. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 5(5), CD013212–CD013212.

PubMed. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013212.pub2

Somanawat, J., Saramunee, K. & Chanasopon, S. (2020). Process, quality and challenges of diabetes care in primary care: A study of district health network in Thailand. Primary Health Care Research & Development, 21(e46), 1–9. (in Thai).

Swed, S. et al., (2023). Assessment the awareness toward hypertension and diabetes mellitus: Syrian cross-sectional study. BMC Public Health, 23(1), 789. https://doi.org/10.1186/s12889-023-15666-z

Taweesak, W. (2023). The development of referral for patients with chronic non-communicable diseases using the health network with telehealth model, Phiboonmangsahan district, Ubon Ratchathani province. Academic Journal of Community Public Health, 9(1), 148–159. (in Thai).

Tienthavorn, V. (2013). Surveillance system, control, prevention of diabetes, hypertension in Thailand: policy to action (3rd ed.). Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited. (in Thai).

Tiparat, W., Promthong, K., Rakpagdee, M. & Musikachana, K. (2023). Development of promoting health literacy and family participation for the management of blood pressure levels in uncontrolled hypertensive patients in Trang province. Regional Health Promotion Center 9 Journal, 17(1), 237–254. (in Thai).

Tongpeth, J., Butphum, C., Dechpoonyachit, P. & Saengdaeng, A. (2022). The effect of participatory learning with PBRI model 2022 program on Knowledge attitude and stroke prevention behavior among village health volunteers. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 23(3), 227–237. (in Thai).

Toonkeaw, N., Aunban, P. & Chandeekeawchakool, S. (2018). Effects of health behavior changing program (food, exercise, emotion, smoking and alcohol cessation, medicine taking) and Vichai’s 7 color balls model on knowledge of health behavior and blood sugar levels of diabetic patients. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region, 24(2), 83–95. (in Thai).

Tricco, A. C. et al. (2018). Prisma extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. Annals of Internal Medicine, 169(7), 467–473. https://doi.org/10.7326/M18-0850

Umbangthalud, D. (2014). Factors related to the result of self-care among diabetic and/or hypertension patients in Chiangraknoi health promoting hospital, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 4(3), 194– 207. (in Thai).

United Nations. (2021). Prevention and control of noncommunicable diseases in Thailand – the case for investment. Retrieved from

https://thailand.un.org/en/159788-prevention-and-control-noncommunicable- diseases-thailand-case-investment