ผลของโปรแกรมการดูแลพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า ต้นทุนชีวิต การปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเอง และ แรงสนับสนุนทางสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบนพื้นที่สูง

Main Article Content

อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล

บทคัดย่อ

เด็กวัยเรียนนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การมีภาวะสุขภาพที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดีจะเห็นถึงศักยภาพความเป็นอยู่และเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศชาติ การวิจัยกึ่งทดลอง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า ต้นทุนชีวิต การปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเอง และแรงสนับสนุนทางคม ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบนพื้นที่สูงจำนวน 160 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 80 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และเครื่องมือในการทดลองคือโปรแกรมการดูแลพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อเท่ากับ .82 และ .84 ตามลำดับ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 ระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ข้อมูลก่อน-หลัง เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Mann Whitney U test ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 


ผลการวิจัย พบว่า ผลของโปรแกรมการดูแลพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลหลังเข้าร่วมในกลุ่มทดลองมีการดูแลพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลด้านความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า ด้านต้นทุนชีวิต ด้านการปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเอง และการได้รับแรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร และอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนมากกว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสามารถทำให้นักเรียนมีการดูแลพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลที่ดีขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Baig, T., Ganesan, G. S., Ibrahim, H., Yousuf, W. & Mahfoud, Z. R. (2021). The association of parental involvement with adolescents' well-being in Oman: evidence from the 2015 Global School Health Survey. BMC psychology, 9(1), 175.

Booranasuksakul, T. (2015). Life assets profiles (positive youth development) of preteen. Journal of Mental Health of Thailand, 23(3), 254-265. (in Thai).

Border Patrol Police Company 336. (2019) . Statistics for students at border patrol police school. Retrieved from http://bpp336.com/. (in Thai).

Border Patrol Police School Udon Thani Province. (2019). Project information under the Royal Initiative. Retrieved from http://www.huaysaicenter.org/. (in Thai).

Daenseekaew, S., Thongkrajai, E., Saensom, D., Boonpaung, P. & Reungsuksud, P. (2012). Development of health promotion system for primary school student in remote communities along Thailand and Loas PDR border. Journal of Nurses' Association of Thailand, North-Eastern Division, 30(1), 5-14. (in Thai).

Green, L. & Kreuter, M. (1999). Health promotion planning: an educational and ecological approach. 3rd edition. California: Mayfield Publishing Company.

Health Education Division. (2014). A tool to assess knowledge and behavior of students in the National Public Health School. Retrieved from http://www.hed.go.th/linkHed/402. (in Thai).

Institute for Population and Social Research. (2019). Thai health 2019. Retrieved from https://ipsr.mahidol.ac.th/en/post_research/thai-health-2019/. (in Thai).

Jaicherdchoo, R., Udomvong, N. & Boonchieng, W. (2013). Development of a community participative program for health promotion among overweight students. Nursing Journal CMU, 40(2), 64-76. (in Thai).

Kamionka, A., Lipowska, M., Liziczyk, S. & Lipowski, M. (2023). The impact of parents' physical activity goals and parental attitudes on physical activity during leisure time among children in middle childhood. Frontiers in public health, 11, 1170413.

Karnsa-ard, A. & Tangvoraphonkcha, J. (2019). The effects of an educative-supportive program with infographics and a handbook on caregivers’ caring behaviors for school-age thalassemia. Journal of Nursing Science & Health, 42(4), 51-60. (in Thai).

Khatoon, R., Sachan, B., Khan, M. A. & Srivastava, J. P. (2017). Impact of school health education program on personal hygiene among school children of lucknow district. Journal of family medicine and primary care, 6(1), 97–100.

Khundiloknattawasa, S. (2017). The developmental Assets of children’s and youths in the Nakhonsawan municipality NakhonSawan province. The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 23(2), 38-50. (in Thai).

Krejcie, R. & Morgan, D. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Li, D. & Guo, X. (2023). The effect of the time parents spend with children on children's well-being. Frontiers in psychology, 14, 1096128.

Muksing, W., Tohyusoh, N. & Punriddum, J. (2016). Factors related to health care behavior among school children in Nakhon Si Thammarat, municipality. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(3), 65-76. (in Thai).

Phoortoasoong, U. (2010). Implementation of hygiene discipline promotion among sudents of Kok Klang Wittaya School in Kalasin educational service area office. Rajabhat Maha Sarakham University Journal, 4(1), 29-38. (in Thai).

Phuangphay, U., Sananreangsak, S. & Teerarungsikul, N. (2018). Factors predicting health behaviors of school-age children in Singburi province. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 29(1), 92-103. (in Thai).

Poksombut, O., Larpsombutsiri, K. & Danvanakijcharoen, C. (2018). Student health situations in Thailand, 2015. Regional health promotion center 9 journal, 12(27), 23–42. (in Thai).

Ponsan, W. & Ponsan, R. (2019). Thai children and youths’ cost of life. Journal of Chaiyaphum Review, 2(3), 21–28. (in Thai).

Ponsiri, S., Sorasit, S., Seedaket, S. & Leethongdee, D. (2010). The effects of dental education program on social support theoryapplication to gingivitis prevention behavior in student grade 4-6 Banyanang school, Pekyai sub-district, Phon district, Khonkaen Province. Journal of Corporate Governance, 21(2), 11-19. (in Thai).

Pontan, K. & Ratchanakun, P. (2019). The effects of a self-efficacy program on the health care of teachers of school-age children with asthma. Journal of Nursing and Health Care, 37(2), 160-169. (in Thai).

Ragni, B. & De Stasio, S. (2020). Parental involvement in children’s sleep care and nocturnal awakenings in infants and toddlers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16), 5808.

Siripan, A. & Songkram, N. (2023). Development of supplement teaching model by interactive branching 360 degrees to enhance the personal hygiene of kindergarteners. Journal of Educational Technology and Communications Faculty of Education Mahasarakham Universit, 6(18), 66-76. (in Thai).

Siritiwakorn, C. & Julladit, A. (2020). Health behaviors according to national health commandments of grade 7 students at Sirirattanathorn schoo. Suan Sunandha Academic & Research Review Journal, 14(2), 91-98. (in Thai).

Wiangkamon, W., Homsin, P. & Srisuriyawet, R. (2017). Life assets and factors related to early smoking stage among male upper primary school students, Kalasin province. Journal of Public Health Nursing, 31(2), 91-108. (in Thai).