วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Journal of Nursing and Health Science Research
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการดูแลพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า ต้นทุนชีวิต การปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเอง และ แรงสนับสนุนทางสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบนพื้นที่สูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy